Jesuitt infiltrasjon i Kina

Den kinesiske adventistpastoren David Kang har på internett lagt ut et langt og detaljert innlegg om hvordan adventistsamfunnet i Kina opplever at jesuittene står bak en svært stygg infiltrasjon og sabotering.

david kangJesuittene har trykket opp falske kopier av flere av adventistpioneren Ellen G. Whites bøker. Det gjelder blant annet bøkene som på norsk har titlene «Mot historiens klimaks» (tidligere den store strid), boken «Slektenes Håp» og boken «Patriarker og Profeter». I disse falske kopiene er forfatterens advarsler mot katolsk teologi fjernet og i stedet er katolsk lære opphøyet og anbefalt. Bibelens sabbat er i de falske kopiene endret til søndag og det gis inntrykk av at Ellen White støtter denne forandringen.

De falske kopiene har nøyaktig den samme forsiden som de ekte og mye av informasjonen som ikke er antagonistisk til katolsk lære, er uforandret. Men gjennom hele boken er paragrafer og beskrivelser forandret.

Reformatoren Martin Luther blir i de falske bøkene framstilt som en svak, feig og uredelig mann. Det skrives at han ble samboer med en kvinne og ble korrigert for dette av kirken. Det hevdes videre at denne kritikken var årsaken til at han begynte reformasjonsbevegelsen. Jesuittene regner nok med at få mennesker i Kina vet at reformasjonen begynte lenge før Luthers tid, med en rekke kjente reformatorer.

Pastor David Kang forteller også at jesuitter oppsøker våre menigheter og blir «kolportører» (bokselgere.) Deretter bytter de ut de ekte bøkene av Ellen White med de falske. De falske bøkene har også fått myndighetenes godkjente registreringsnummer, noe som gjør at de kan selges lovlig i bokhandlere. De ekte bøkene av Ellen White er ikke tildelt et slikt nummer, noe som gjør dem ulovlige å selge i vanlige bokhandlere. Det er med undring adventistsamfunnet i Kina registrerer dette samarbeidet mellom politiske myndigheter og jesuittene.

riviera

Den tidligere jesuitten Aberto Rivera fant Jesus og forlot den katolske kirke. Han fortalte inngående om Jesuittinfiltrasjon av protestantiske kirkesamfunn. Dette ble de utdannet og kalt til på jesuitt universiteter. Adventistsamfunnet ble spesielt nevnt. Han ble trolig myrdet og døde i 1997. En annen biskop fra høyt oppe i det romerske hierkarkiet og forhenværende biskop av Guetemala, eks biskop Gerard Bouffard, bekrefter dette.

Ingen våkne og oppegående adventister er så naive at de tror jesuittenes aksjon i Kina er et unntak, og at både infiltrasjon og sabotering ikke har forekommet og skjer i stor grad også i andre land.

En gradvis men vesentlig justering, endring og nedtoning av flere aspekter av adventistsamfunnets tro og lære, hvor forkynnelsen tidligere var opponerende til katolsk teologi, men nå er blitt samstemt, er å registrere. Noen av disse endringene er i direkte kontrast til Bibelens innhold. Jesu påstand om at det kun er på fruktene (resultatet) vi kan avsløre hva som er kilden til ideologisk formidling, er fremdeles en holdbar presisering.

Mest utsatt.

Syvende-dags adventistene er trolig det kirkesamfunnet som tradisjonelt har hatt størst ideologisk avstand til pavekirken. Selv om den økumeniske prosessen gjør at denne avstanden blir mindre for hvert år som går, har de fleste adventister fremdeles vesentlige problemer med flere elementer i katolsk teologi.

Vatikanets strateger skriver åpent og direkte at de protestantiske kirkesamfunnene som i sin teologi har den mest synlige opposisjon mot katolsk tro og lære, vil bli både (1) påvirket og (2) infiltrert langt mer målrettet enn kirkesamfunn som kun har små justeringer å foreta før enhet med Rom er en realitet.

Den katolske kirke har ingen barrierer mot å informere protestanter om sin kirkes handlingsplan for å kunne nå sitt økumeniske mål.

I 1983 utkom bøkene «Unity of Churches an Actual Possibility,» (kirkesamfunnenes enhet, en reell mulighet.) og «Promoting Unity» (Å framskynde enhet). I disse bøkene skisserer jesuitten Rahner og den katolske økumeniske teologen Henrich Fries, en detaljert, målrettet og trinnvis handlingsplan som Vatikanets strateger ønsket å følge «for å omgjøre reformasjonen og vinne tilbake atskilte brødre»

Planen har ikke som mål å gjøre alle protestanter til fullblods katolikker. En slik standard sliter selv pavekirken med å få til blant sine egne medlemmer. Ideen er i stedet at alle skal og må akseptere at paven i Rom er alles åndelige far og kristenhetens overhode, og at ingen protestantisk forkynnelse skal tillates å ha i seg en ideologisk brodd mot pavekirkens status, myndighet eller gudgitte autoritet.

De fleste protestantiske kirkesamfunn har allerede akseptert disse betingelsene, og nedtoner derfor anti-katolsk kommunikasjon i både sin litteratur og forkynnelse. Det som imidlertid kalles «uvesentlig trosfleksibilitet», er uten betydning, bare de alt nevnte presiseringene blir godtatt av kirkesamfunnenes ledere. Det poengteres at hva medlemmene mener og tror er uten betydning, siden det er ledere som definerer sannhet som medlemmer skal akseptere.

Dette er noen klipp fra det E.G.White skrev om jesuittene i boken «Den store strid», og som er fjernet i den falske kinesiske kopien.

Hun skriver blant annet at jesuittordenen helt siden den ble stiftet, har vært «den grusomste, mest hensynsløse og mektigste forsvarer av pavedømmet.

mapThumb_georgetown7

Jesuittene er kjent for å drive universiteter. 28 av dem i USA, men mange over hele verden. Her er bilde fra Georgetown hvor mange kjente amerikanere har gått. At de også utdanner mange infiltratører hvert år er ikke kjent blant de fleste.

Ingen forbrytelse var for stor til at de kunne begå den, ikke noe bedrag for sjofelt til at de kunne utføre det, ingen rolle for vanskelig til at de kunne gå inn i den. De søkte makt for å kunne knuse protestantismen og gjenopprette pavens suverenitet.

Under et uklanderlige ytre skjulte det seg ofte kriminelle og morderiske hensikter. Et grunnprinsipp i ordenen var at hensikten helliger midlet. Derfor var løgn, tyveri, mord og mened ikke bare tillatt, men også rosverdig når det tjente kirkens interesser.

Under forskjellige forkledninger fikk jesuittene adgang til statens embeter og oppnådde å bli kongens rådgivere som formet landets politikk. De ble tjenere for å spionere på sine herrer. De opprettet høyskoler for sønnene til fyrster og adelsmenn, og allmueskoler for vanlig folk. Overalt hvor de kom, fikk katolisismen nytt liv.

For at de skulle få større makt, ble det bestemt at inkvisisjonen skulle gjenopprettes. Tross den alminnelige avsky for denne fryktelige domstolen, endog i katolske land, ble den igjen innført av de katolske herskere. Grusomheter som var altfor uhyggelige til å tåle dagens lys, ble begått i hemmelige fengsler. I mange land ble tusenvis av de beste borgere, de fineste og edleste, de mest begavede og skolerte, drept eller tvunget i landflyktighet. Det var fromme og gud hengivne prester, arbeidsomme og patriotiske borgere, fremragende vitenskapsmenn, talentfulle kunstnere og dyktige håndverkere».

Alt som er inkludert i overnevnte eksempel, er fjernet i den falske utgaven av boken «Mot historiens klimaks». I stedet er jesuittene framstilt i et meget godt lys og deres moral og gudfryktighet er omtalt i rosende ord, som om nettopp det er hva Ellen White mener om denne bevegelsen.

Litt bakgrunnsinformasjon.

Noen kommentarer plukket fra VG’s utenrikskommentator, Per Olav Ødegård. Fra avisens nett-utgave 27. desember 2014.

«Kinas kommunistparti har 80 millioner medlemmer, men kinesiske kirker har mer enn 100 millioner. Og menighetene vokser hurtig. Om 15 år kan Kina ha flere kristne enn noe annet land. Religionsfrihet er grunnlovsfestet i landet, men i 2014 har myndighetene trappet opp kampanjen mot kristen innflytelse ved å rive kirker, fjerne religiøse symboler og slå ned på uregistrerte menigheter.

Dette landet er fullt av paradokser. I det ateistiske Kina trykkes det flere bibler enn i noe annet land. Bibel-trykkeriet i Nanjing passerte høsten 2014 så mye som 125 millioner eksemplarer av Bibelen. Vel halvparten av den totale produksjonen er for hjemmemarkedet, men nesten like mange bøker eksporteres til 70 andre land.

I mer enn 30 år har kommunistpartiet tolerert både kristendom og andre trosretninger, men myndighetene forsøker nå etter beste evne å kontrollere religionsutøvelsen. Problemet for myndighetene er en mengde kinesere deltar i illegale husmenigheter. Særlig øker tilstrømmingen til protestantiske kirker

Vi får inntrykk av at Herren over alt er ved å vekke opp oppriktige kristne slik at de kan være beredt for de siste hendelser på jorden. Jesus kommer snart igjen og Guds Ånd søker å påvirke alle som lar seg nå, for at de skal være med til å spre det ekte evangeliet i det området de bor. Samtidig vil djevelen virke gjennom sine håndlangere for å motarbeide Guds plan gjennom både forførelse, infiltrasjon og forfølgelse.

Så lenge kun et fåtall kristne virkelige studerer sin Bibel og ber om lys fra himmelen så de kan forstå det de leser, vil mange være sårbare for satans snarer. Det er bare ved mye bønn og dype studier i Ordet vi kan bli bevart i den alvorlige tiden som nå ligger foran oss.

Link til David Kangs avsløringer: https://www.youtube.com/watch?v=_Bp4FTZ0Ipk

JB

Tags: , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply