Hvordan djevelen arbeider

Satan del 2

Etter at Satan ble kastet ut av himmelen, sammen med de englene som valgte å følge han i kampen mot Guds prinsipper, har han arbeidet målrettet med å motarbeide Guds hensikter. Hver eneste en av oss erfarer daglig hvordan han søker å friste oss til å la tanker, holdninger, ord og gjerninger, som ikke er i harmoni med himmelens prinsipper, få uttrykke seg. I egen menneskelige kraft, har vi ikke noe å stille opp med, for å kunne seire når Guds store fiende setter inn et angrep. Men som vi skal se i neste artikkel i denne serien, har vår Gud noe å tilby oss når Satan slår til.

Bibelen forteller oss hvordan djevelen går fram for å forføre, med falskhet, list og løgn. Derfor kalles han også i Joh. 8:44, for ‘løgnens far’. I Johannes åpenbaring 12:9, fortelles vi rett ut at: ‘Han som er djevelen og Satan og forfører hele jorden’. Apostelen Peter skriver: ’Deres motstander djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke’, 1. Peter 5:8.

Satan latterliggjør seg selv.                                                                                                                                            Som en av sine metoder for å lure og bedra, har djevelen lykkes med å lansere tåpelige myter og eventyr om sin egen person. Når mange får inntrykk av at han bare er en fantasifigur, framstilt med horn, hale, geitehover og et stygt ansikt, som piner og brenner mennesker i en skjærsild, oppnår han at mange ikke tar hans eksistens på alvor.

Også ved historiene om nisser, huldre, troll og flagrende spøkelser, har Satan klart å lage overnaturlige tullebeskrivelser som påvirker barn til å se på det overnaturlig som eventyr. Da kan han lettere oppnå det apostelen Paulus skriver i 2. brev til Korinterne 11:14, nemlig å: ‘Skape seg om til en lysets engel’. På den måten kan han også forføre kristne mennesker som ikke er seg bevisste nødvendigheten av å eie og bevare en personlig relasjon med Jesus og daglig be Gud om beskyttelse fra djevelens snarer.

Ananias og Sapphira

Det er mange eksempler nevnt i Bibelen på at Satan kan arbeide blant dem som bekjenner seg til å tro på Gud, noe som selvfølgelig også betyr at han kan være aktiv i kristne menigheter. I apostlenes gjerninger 5:1-3, forteller Bibelen om ekteparet Ananias og Saffira, som i Guds og mange vitners nærvær, fortalte en løgn. Apostelen Peter konfronterte Ananias og sa: ‘Hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd’.

Fra det gamle testamentet i Bibelen, finner vi beskrevet hvordan djevelen lanserte falske og hedenske religioner, som hele tiden søkte å forføre Israelfolket. Noen ganger glemte Guds folk å bevare sin relasjon til Herren, og lot seg påvirke av det falske. Siden alle mennesker, da som nå, har en fri vilje, måtte Gud respektere deres valg og tillate konsekvensene. Da Moses konfronterte den egyptiske kong Farao, for å få folket satt fri, utførte Gud et mirakel ved å la staven til Moses bli til en slange. Da sørget djevelen for at Faraos okkulte trollmenn, som han hadde kontroll over, også gjorde et mirakel som tilsynelatende lignet. Siden djevelen har stor makt og evner å påvirke og manipulere menneskets sanser, er det lett for han å lure og bedra. I episoden med Moses og Farao, ble slangefiguren djevelen produserte, ødelagt av slangen Gud hadde skapt. I alle eksemplene Bibelen nevner om kampen mellom himmelens Gud og Satan, ser vi at djevelen alltid til slutt blir taperen. Mye makt har nok denne falne engelen, men himmelens Gud er mektigere. Satan tillates å være ‘denne verdens fyrste’, siden de fleste mennesker lar han være nettopp det i sine egne liv, og velger seg bort fra en personlig relasjon til Gud og han sannheter. Også om apostelen Judas, som valgte å forråde Jesus, står det i Luk. 22:3, at Satan fór inn i Judas, og ledet han til å ønske, planlegge og utføre gjøre denne ugjerningen. I tillegg nevnes mange eksempler i evangeliene om mennesker som ved holdninger og handlinger, gjorde det mulig for Satan og hans onde engler (ånder) å besette, plage og bruke dem til sin egen hensikt. Jesus befridde mange fra denne djevelske besettelsen og ba dem leve nær Gud, slik at fienden ikke lenger skulle få mulighet til å dominere i deres liv.

Får noen være i fred for Satan?                                                                                                

Mennesker som velger å leve sine liv uten å respektere Guds prinsipper, blir naturlig nok ikke ansett av djevelen som noen han verken behøver å friste eller plage, de er alt på hans parti og motsetter seg det Gud representerer. Da ser det ut til at Satan lar dem være i fred, siden han er fornøyd med deres livsvalg, så lenge de tar avstand fra det Gud prioriterer. Det er faktisk mange observasjoner på at han hjelper dem som helt bevisst gir han plass i sine liv, og sørger for at de kan oppleve både makt, innflytelse, rikdom og berømmelse. Det gjelder nok både artister, forfattere og forskere, men også dem som er politisk engasjerte.

Farlig forbindelse. Stifter av Satankirken og skuespiller i Hollywood Jayne Mansfield, hadde tett kontakt. Han ba til Satan for hennes sønn etter en ulykke og han ble frisk. Da hennes mann latterligjorde LaVey, fikk han beskjed om at han ville dø innen et år. Det skjedde.

Det finnes ‘Satankirker’, hvor direkte hyllest og tilbedelse av Satan finner sted. Det rapporteres at både djevelen selv og noen av hans falne engler, som er de onde åndene, manifesterer seg synlig i disse miljøene, utfører det som tilsynelatende er mirakler og forteller at Gud gjorde en feil da han kastet dem ut av himmelen. Medlemmene i disse okkulte kirkene blir fortalt at Satan til slutt vil vinne tilbake sin makt og innflytelse og kommer til å belønne dem som allerede nå stiller seg på hans side i den ideologiske konflikten mellom han og Gud.  Vi kjenner personer som tidligere var dypt involvert i disse miljøene. De kan fortelle detaljer om hvordan djevelen støtter sine etterfølgere, slik at de oppnår det de ønsker. Både personene Will Baron og Roger Morneau er eksempler. De fikk begge hjelp av Gud til å komme seg ut av de okkulte miljøene de havnet i, og de beskriver hvordan djevelens makt og innflytelse over dem ledet til en voldsom kamp, men Gud var med dem og ga beskyttelse og seier. For detaljert informasjon om deres dramatiske opplevelser kan du laste ned fra nettet (Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=VMRK8qIHwmE) og https://www.youtube.com/watch?v=9YocbLTrttI .)                                                          Mark Cleminson er også en som er verdt å lytte til. Han vokste opp i det okkulte, men kom seg vekk fra det. https://www.youtube.com/watch?v=I0rAt55Rhho

Okkulte religioner.

Voodoo dukke – brukes i Voodoo = Satandyrkelsen på Haiti

I flere land har religioner fått utvikle seg, hvor en okkult åndeverden blir påkalt og tilbedt. Åndene blir manet fram ved hjelp av trommer og dans. Medlemmene av disse religionene, blir som zombier og faller i transe og fungerer slik Bibelen forteller at mennesker som var besatte av onde ånder oppførte seg. Seremoniene i disse okkulte miljøene, er ofte knyttet til både voldsbruk og seksuelle overgrep, inkludert pedofili. Både Madagaskar og Haiti er eksempler, hvor slike subkulturer finnes, hvor også tilbedelse av døde forfedre inngår i religionen. De døde blir sett på som bindeledd mellom de levende og gudeverdenen og mange tror at tilbedelse av forfedrene åpner for Guds velsignelse.                                                                                                                             

En siste prøve.

I profetiene i Bibelens siste bok, Johannes åpenbaring, fortelles vi at like før Jesus kommer igjen for å hente dem som valgte å stå på Guds side i den store konflikten, vil hele verden settes på valg slik at alle får mulighet til å demonstrere hvem de vil følge og lyde, Kristus eller Satan.    Bibelen lærer nemlig at Gud har et synlig lojalitets- og lydighetsmerke eller tegn, slik at alle som ønsker å vise sin allianse til Skaperguden, kan gjøre det, ved å la dette symbolske tegnet eller merket, inngå i sine liv og valgte prioritering.                                                                                                                                   I Esekiels bok i Bibelen, taler Gud gjennom sin profet og sier: ‘Hold mine sabbater hellige! De skal være et tegn mellom meg og dere, for at dere skal vite at jeg, Herren, er deres Gud’, Esek. 20:20.  Men også i 2. Mosebok 31:13, sier Gud: ‘Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere’. At den sanne bibelske hviledagen, sabbaten, lørdag, ikke bare ble gitt til jødene som et folk, ser vi ved at denne hellige dagen ble gitt til menneskeheten ved skapelsen, over 1000 år før det fantes en jøde på jorden, 1. Mosebok 2:1-3. Herren skrev også denne lojalitetsdagen inn i sin hellige og evige lov, som det fjerde av Guds ti bud. Jesus selv, disiplene, alle de første kristne og alle bibelkristne gjennom hele historien, helligholdt også denne dagen, som et tegn eller merke på sin tro på og lojalitet til Gud.                            

Mange religioner og kristne retninger har hellige steder til vandrer til for å bli velsignet. Gud har valgt hellig tid som et kjennetegn på sine barn. Han ber oss om å holde sabbaten/lørdagen den syvende dag hellig, så skal vi bli velsignet.

Men Satan, i sin opposisjon mot Gud, har også lansert et lojalitetstegn, som utfordrer Guds symbolmerke. I alle de falske og hedenske religionene som han lanserte, for å vise sin opposisjon mot Gud, sørget djevelen for å plassere en annen hviledag, soldagen søndag, (sun-day), som et kjennetegn på tilbedelse av den falske solguden. Han fikk også flettet denne alternative lojalitetsdagen inn i den kristne religion, ved at pavekirken adopterte den for seg selv, og ga den videre til de fleste protestantiske kirkesamfunn. Som en motsatt parallell til Bibelens påstand, hevder faktisk den katolske kirke at denne alternative helligdagen, nettopp er et tegn eller merke på denne kirkens autoritet. En av kirkens påstander er: ‘Søndagen er vårt autoritetsmerke. Kirken er over Bibelen og overføringen av sabbatshelligholdelse er bevis på dette faktum’. Kilden er ‘Catholic Recorder’, Sep. 1, 1923’.                                                                                                             

Omtrent det samme hevdet den katolske kardinal James Gibbon, i det store verket: ‘The Faith of Our Fathers’. I et dokument datert 28. oktober 1895 som er inkludert i dette verket, skriver han om endringen av sabbaten fra Bibelens lørdag til kirkens søndag. Hans påstand er at: ‘Denne handlingen er et merke på kirkens geistlige makt og myndighet’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Konklusjonen på spørsmålet om hvordan Satan arbeider for å forføre og bedra, må være at han bruker alle tenkelige midler som er til hans rådighet, for å dra oss mennesker med seg til motstand mot himmelens Gud. Hedenskap, falsk kristendom og enkeltmennesker som gir han innpass, vil alle ende opp med å kjempe mot Guds prinsipper og hans hellige lov.

I Markus evangelium, 4:15, sier Jesus at Satan vil gjøre alt han kan for å ‘ta bort Ordet som blir forkynt’. Det skulle indikere at alle som ønsker å stå på himmelens side i denne åndelige krigen mellom den falne overengelen og Gud, må bruke mye tid med Bibelen og i bønn be om at innholdet i Guds bok blir bevart i deres tanker og sinn.

I neste artikkel i denne serien, skal vi finne ut hvordan Gud kan bevare oss når Satan kommer med fristelser og forførelse.

(JB)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply