Djevelens opprinnelse. 

Sumerisk engel

Når dette skrives, er mange opptatte av den grusomme krigen i Ukraina. Begge aktørene i denne konflikten, er engasjerte i et intenst spionarbeid med innhenting av etterretning, for å oppdage motstanderens planer og ressurser. Å studere fiendens handlinger og analysere hvilke prioriteringer, vaner og fremgangsmåter opponenten har, kan være helt avgjørende for å kunne påføre den andre nederlag og selv oppnå seier.      I fire artikler skal vi la Bibelen fortelle om: (1) Satans opprinnelse. (2) Hvordan han arbeider for å forføre oss mennesker. (3) På hvilken måte Guds Ånd hjelper oss til å seire når djevelen frister til synd, og (4) Hva som til slutt skal skje med Satan og hans falne engler, de onde åndene.

Bibelen informerer oss om at Gud har en fiende, og denne motstanderen søker også å ødelegge alle som ønsker å stå for Guds prinsipper og sannheter. På hebraisk er faktisk ‘motstander’ betydningen av ordet Satan. Det greske ordet er ‘diabolos’, og betyr: ‘Den som sverter, anklager og beskylder’. Vi må la Bibelen, ikke myter og folketro, gi oss den rette informasjon om Guds store fiende, slik at vi med himmelens hjelp kan unngå å bli ofre for hans angrep.

Syndens begynnelse.

Guds Ord forteller at Satan, også kalt djevelen, ble til i himmelen, der Gud selv bor. For å kunne begripe denne tilsynelatende motstridende påstanden, må vi kjenne til et viktig prinsipp i Guds styresett. Alle vesener skapt i Hans bilde, både engler og mennesker, er av Skaperen gitt en fri vilje som Gud aldri overstyrer. Det innebærer at himmelens engler, til enhver tid kunne og kan opponere mot sin Skapers vilje. Over lang tid har imidlertid englene sett og erfart at den kjærlige, allmektige og allvitende Guds lover, prinsipper, planer og prioriteringer, er det beste for alle å følge.

Skriften informerer om at en av de fremste englene i Himmelen, med spesielle lederevner og oppgaver, valgte å bruke sin frie vilje til å ønske seg mer makt og innflytelse enn den posisjon Gud hadde gitt han. Siden ingen av englene var programmerte maskiner, betød det at de kunne velge å la slike tanker og holdninger slå røtter i sitt eget sinn. Denne overengelen begynte til slutt å drømme om å bli lik Gud, og tillot seg med manipulering, forførelse og usanne påstander, å påvirke andre engler til å støtte seg i dette prosjektet. Han forførte mange av englene til å tro at hans mer liberale og alternative styreform, uten Guds lover og rammer, ville gi englene mer frihet til selv å vurdere, og han begynte å kommunisere tvil og mistanke om Guds egentlige motiv for å være den fremste og største. Alt tyder også på at han var sjalu på den posisjon Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus hadde i himmelen.

I en rus av selvopphøyelse og lengselen etter å bli æret og sett opp til, kan det være at han mistet forståelsen av at både han og de andre englene var skapte vesener, og at bare Gud var livgiveren, som i seg selv eide evig liv. Et liv han på betingelser av samstemthet og lojalitet med gudsrikets prinsipper, kunne gi til dem han ville. Om Gud sier Bibelen: ‘Han som gir alle ting liv’, 1. Tim. 6:13. Det står også at han ga dette iboende evige livet til sin egen Sønn, Jesus Kristus: ‘For likesom Faderen har evig liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha evig liv i seg selv’, Joh.5:26.

Som ledende engel, var opprøreren populær og mente at en forfremmelse var noe han fortjente. Bibelen forteller at denne overengelen, trolig på grunn av at han først brukte list, ved å kamuflere sine egentlige motiver, klarte å få 1/3 av himmelens engler til å følge seg i opprøret mot Guds lover og autoritet. I sammenligning med oss mennesker, har alle englene enorm makt, men de måtte selvfølgelig være oppmerksomme på at det var Gud, ved og gjennom sin guddommelige Sønn, som hadde skapt dem.

For at alle mennesker senere skulle kjenne til ‘Det Ondes’ opprinnelse, røper Gud i sitt Ord noen detaljer om mentaliteten til den intelligente og opphøyede engelen, som valgte å opponere mot sin Skaper. Illustrert med symbolet ‘Babylon’ (som betyr forvirring), står det bl.a. om han i profeten Jesajas 14:12-14: ‘Hvor er du falt ned fra himmelen, du strålende stjerne. Hvor er du felt til jorden. Det var du som sa i ditt hjerte … høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone … jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste’.

Krig i himmelen.

I Johannes åpenbaring (kalt Jesu Kristi åpenbaring i bokens første vers), leser vi i Åp. 12:7, at det ble en strid i himmelen, mellom Mikael (et navn for Jesus, Guds Sønn) og de lojale englene. Det står at de: ‘tok til å stride mot dragen (et symbol for han som ble Satan), og dragen stred, og dens engler. Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med han’. I vers 4 i det samme kapitlet, fortelles vi at englene som ble kastet ned sammen med Satan, var så mange som tredjedelen av englene i himmelen. 

I disse versene fra Åpenbaringsboken, får vi vite at det er Jesus selv som er hærføreren og leder kampen mot Satan i denne himmelske krigen, sammen med alle de trofaste og lojale englene. I Lukas evangelium 10:18.20, minner Jesus sine disipler og oss alle, om den samme dramatiske hendelsen. ’De sytti (disiplene) kom glade tilbake og sa: Herre, til og med de onde åndene (de falne englene) adlyder oss i ditt navn. Da sa han (Jesus) til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige! Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen’.

Hvorfor fikk djevelen leve?

I vår menneskelige tankegang, ser vi fornuft i at myndighetene griper inn når noen bryter landets lover og søker å tilegne seg makt og posisjon som de ikke rettmessig eier. På noen sekunder kunne sikkert den allmektige Gud hatt et endelig og avsluttende oppgjør med både djevelen og alle englene som ga til kjenne at de ikke lenger ønsket å arbeide i Guds organisasjon, ved å tilpasse seg Hans prinsipper og lover. På en måte satte han dem i fengsel, ved å begrene deres aktivitetsområde, når han kastet dem ut av himmelen ned til jorden.

For å kunne forstå Guds handlemåte, må vi prøve å se dette dramaet i et større perspektiv. Ved å gi englene en fri vilje, visste en allvitende Gud at de over tid, selv ville innse at hans handlemåte var til alles beste. Gud er skaper, eier og styrer av hele universet, og han kunne ikke tillate at englene som motarbeidet himmelens styresett, ble en stat i staten, som hele tiden saboterte og motarbeidet hans planer og alles beste. Han ønsket å bli elsket, tilbedt og adlydd av både engler, og senere mennesker, som ble skapt i Hans bilde, fordi de satte pris på den Han var, hans kjærlighet og de prinsippene han styrte etter.

Å fjerne Satan og andre opprørere med en gang, kan skape mistanke om at han kanskje har rett. Det blir som om man ønsket å ta livet av denne lille guten fordi han vil komme til å bli verdenshistoriens største massemorder. Han het Adolf Hitler.

Hvis Gud straks hadde ødelagt den baktalende overengelen og hans allierte, er det meget sannsynlig at noen av de andre englene, som ikke stilte seg på Satans side da opprøret fant sted, kunne ha valgt å være trofaste mot Gud av frykt for å møte den samme skjebne som rebellene.

Derfor var det nødvendig at Satan og englene som fulgte han, måtte få en mulighet til å demonstrere konsekvensene av å velge bort de lovene som Gud styrte etter. Her på jorden fikk de fritt spillerom til å vise hva alternativet til Guds system ville lede til. Den allmektige Gud visste godt at alles lykke og tilfredshet var helt avhengig av å tilpasse seg en kjærlig Guds veiledning.

En personlig erfaring.

Jeg var i noen år øverste leder for et stort sykehjem i Oslo. Med mange hundre ansatte, var det nødvendig at avdelingsledere tok ansvar for funksjon og drift på det nivå de fungerte. En av disse avdelingslederne var misfornøyd med avgjørelser som ble tatt fra institusjonens ledelse. Denne personen begynte å spre anklager, rykter og usanne påstander, for å påvirke flere av de ansatte til å støtte sin kampanje mot forslag, vedtak og bestemmelse som ledelsen anbefalte. Noen lot seg påvirke, og det ble rapportert om voksende misnøye og uro i noen av institusjonens avdelinger.

Som øverste leder kunne jeg ha avsatt denne avdelingslederen på grunn av saboterende atferd og redusert vilje til samarbeide, men det trengs ofte tid for at sannhet kan bli åpenbart. Jeg visste imidlertid at det kunne ha åpnet for fortsatt misnøye, siden innholdet i anklagerens påstander og beskyldninger, aldri ble undersøkt og vurdert av noen som var fristilte. Arbeidstilsynet kom til slutt inn i saken og foretok en objektiv undersøkelse som kunne belyse alle sider av problemet. Resultatet ble til slutt at avdelingslederen ble flyttet til et kontor i kommunen. I løpet av den perioden prossessen tok, ble det kommunisert masse trygghet og åpenhet i alle de ulike avdelinger. Til og med en makuleringsmaskin ble kjøpt inn, for at ingen skulle føle at gamle synder ble noen gang brukt mot dem. Denne prossessen var nær sagt umulig mens det pågikk, men samtidig var det hele tiden mulig å kommuniserer godhet og velvilje slik at ønsket om en bedre vei kunne demonstreres.

Den frie viljen.

Da Gud hadde skapt det første menneskeparet og formet en øde og tom jord til et vakkert hjem for dem, hindret han ikke Satan i å kunne nå dem. På samme måte som englene i himmelen, måtte også de gjøre sine frie valg med hensyn til Guds prioriteringer. Skaperen ønsker bare å elskes og adlydes av dem som til enhver tid kunne velge ikke å elske og lyde Ham. Gud ga dem en mulighet til å vise sin takknemlighet, kjærlighet og lojalitet til sin Skaper, ved å introdusere en liten begrensning på deres frihet. Han ba dem om ikke å røre frukten av bare ett spesielt tre i den vakre hagen i Eden. De måtte ha en valgmulighet for å kunne demonstrere bruk av sin frie vilje. Satan, i en slanges forkledning, fristet dem til å repetere det samme opprøret mot Guds plan, som han selv hadde valgt i himmelen. Vi kjenner alle til både den umiddelbare konsekvensen og langtidsresultatet av Eva og Adams valg.

Satans begrensninger. 

I Jobs bok i Bibelen, finner vi en beretning som viser at Gud tillater Satan å påvirke oss mennesker. Personen Job hadde valgt å være lojal til Guds prinsipper, men djevelen hevdet at han bare var det på grunn av ledelsen og velsignelsene himmelen ga han. Herren visste at Job var trofast fordi han elsket Gud, og tillot derfor Satan å påføre Job sykdom og frata han både familie og rikdom. Gjennom alle disse prøvelsene demonstrerte Job at han ikke snudde ryggen til sin Gud og Satans påstand ble gjort til skamme. Gud gir sine sanne etterfølgere styrke til å leve i en syndig verden uten å måtte bli en del av verdens gudløse mentalitet.

Djevelske myter

For å kunne kamuflere sin eksistens og sine arbeidsmåter, har Satan vært aktiv med å skape fantasifigurer, myter og eventyr om sin egen person. Ideen om en djevel med klover, horn og gaffelspyd, som piner mennesker i et helvete, har forårsaket at tenkende mennesker ler av ideen om en reell Satan. Mens de håner kristne som tror på Bibelens beretning, blir de selv forførte og lurt til å la seg påvirke av Guds fiende, til å vise den samme avsky mot Gudsrikets prinsipper som var hans eget valg.                                                                             

Opprørets konsekvenser.

I tidsperspektivet som Bibelen indikerer, har det nå gått ca. 6.000 år, hvor Satans alternative måte å regjere på har kunnet utvikle seg og bli dokumentert. Tusener av år med krig, terror, vold, løgn, sykdom, lidelse og død, demonstrerer at Satans regjeringsprinsipper har vist sitt sanne ansikt. Derfor forteller også Bibelen oss, at dette lange eksperimentet skal ta slutt, og at Jesus vil komme igjen for å ta med til himmelen alle som, til alle tider, valgte å få sin synd og opposisjon tilgitt, og la Gud gi dem himmelsk kraft til å vise lojalitet til å holde fast på himmelens prinsipper, selv om de måtte leve i en verden hvor Den Onde satt med tømmene og dominerte. Ved å ha personlig kontakt med Gud, opplevde de ofte at Herren var involvert i deres liv, selv om Satans og mennesker som allierte seg med hans styresett, ofte ga seg rett til både å forfølge og plage dem.

En ny begynnelse.

Etter Jesu gjenkomst, vil mennesker som til alle tider stilte seg på Guds side i kampen mellom det onde og gode, bli gjenskapt og tatt med til Guds himmel. Etter en tid vil Gud begynne på nytt her nede, på en nyskapt og fullkommen jord, og plukke opp tråden der våre første foreldre brukte sin frie vilje til å gjenta Satans ulydighet. Men da vil alle skapt i Guds bilde, både mennesker og engler, ha lært av djevelens protest, og de vil velge troskap mot Gud og være garantert en lykkelig evighet. I neste artikkel i denne serien, skal vi ta for oss hvordan Satan arbeider her nede, for å lure, manipulere og forføre oss mennesker til å samarbeide med han i den fortsatte kampen mot Guds lover og prinsipper. 

(JB&ETHB)

No comments yet.

Leave a Reply