Utviklingen innen moderne kristne bevegelser – del 1

Hvilken vei har det gått? 

Emnet jeg vil belyse i dette innlegget, bygger på såpass mange observasjoner, at det er hensiktsmessig å dele det inn i to separate artikler. Med uttrykket ‘moderne’, menes en ny form for uttrykk av gudstilbedelse, hvor både atferd og tenkemåte, synes å være lite samstemt med innholdet i Guds Ord, og som samtidig ligger nær hvordan ikke-kristne ideologier definerer kontakt med det mystiske og overnaturlige.

Vi skal bli litt kjent med både enkeltpersoner, organisasjoner, spesielle menigheter og noen selvutnevnte profeter, som sprer direkte okkulte og spiritistiske ideer, og demonstrerer at de har forbindelse med onde ånder, som de tror er Guds engler.

2269catholiccha_00000001421

Katolske karismatikere

Vi har i mange år, helt fra den første utgivelsen av bladet ‘Mens vi venter’, i 1992, skrevet om pinsevekkelsens beklagelige utvikling, også kalt den karismatiske bevegelsen eller trosbevegelsen. Både de emosjonelle og høylytte manifestasjonene som mange tolket å være en utgytelse av Guds Ånd og læreinnholdet som fulgte med, har smittet over til mange andre protestantiske bevegelser. Selv rolige og nøkterne norske bedehus ble etter hvert invaderte, og vi var selv til stede da denne måten å ‘tilbe’ på, første gang ble introdusert i et bedehus på Vestlandet. Vi har ingen grunn til å tvile på at personene som ledet det hele, trodde og håpet på et rikere åndsliv med fornyelse, vekst og vekkelse, og et alternativ til andakter og salmer for eldre damer som satt og ventet på kaffe og småkaker. Men hvordan denne emosjonelle karismatiske bevegelsen etter hvert utviklet seg, med lære og tilbedelsesformer, må kalles beklagelig.

I ‘Mens vi venter’ redaksjonen, har vi fulgte godt med på denne utviklingen, og vi har tillatt oss å advare gjennom en rekke artikler, Power Point programmer og filmer. Resultatet er at vi har mottatt mange sinte telefoner fra kristne, som mener at de ekstatiske og transepregede opplevelsesmøtene, som særpreger trosbevegelsen, er fra Gud. Ja, selv i en rettsal i en østlandsby, hvor et ødelagt offer fra denne formen for kristendom var tiltalt, ble det av noen utbasunert at advarslene i vårt tidsskrift ‘Mens vi Venter’, hvor vi dokumenterte trosbevegelsens hjernevask, ledertilbedelse og lammende sekterisme, egentlig hadde til hensikt å ødelegge alle kristne menigheter i Norge.

Bibelen forteller at Jesu etterfølgere, både skal advare mot det falske og samtidig forkynne sannhet, og innholdet i Bibelen må være den eneste akseptable kilden for å lykkes med det. Vi bruker ikke tid, krefter og midler på å være engasjerte i dette arbeidet, fordi vi elsker å ha rett og synes om å korrigere. Det ville vært mye enklere å velge en tam og lunken likegladhet, som aksepterte alt som dukket opp på den kristne arena, og ved det skape venner i alle tenkelige ideologiske miljøer. Vi er derimot kalt til å forkynne sannhet og søke å vekke opp dem som ut fra Bibelens kriterier, er på vei inn i en falsk kristendoms og ved det også tar andre med seg på denne veien.

Kenneth-1

Kenneth Copeland blåser vekk coronaepidemien

I de fleste moderne karismatiske bevegelsene, er ikke Bibelens innhold like høyt skattet som ideene til deres egne selvdefinerte profeter, som påstår mye som i ettertid viser seg å være helt feil. Det underlige er at avslørte falske profetier, ikke oppleves problematiske for de fleste i disse miljøene. Medlemmer som tillater seg å tenke selv, og bruke Bibelen som kilde, varsler om sin bekymring, men blir ofte fortalt at de motarbeider Gud ved å kritisere ‘Hans’ profeter. Noen ganger, særlig hvis det bare er to mulige alternativer, har ‘profetene’ gjettet riktig, og da blir disse ‘sanne forutsigelsene’ brukt igjen og igjen for alt det er verd, men alle de usanne ‘profetiene’, blir bare oversett. Mange av trosbevegelsens antatte profeter, støttet tidligere og fortsetter fremdeles å gjenta, ulike konspirasjonsteorier som hentes fra den mystiske amerikanske ‘QAnon kilden, som spådde en rekke spesifikke hendelser knyttet til tid og sted. Disse spådommene viste seg i ettertid å være usanne, men det hindrer ikke at kildene fortsettes å siteres og de falske profetene er like populære etter at deres feilaktige spådommer ble avslørt som løgn og fantasi.

Kenneth-2

En av de mest kjente av de karismatiske trosforkynnere “Blåste” bokstavelig vind fra Gud for å fjerne Coronaepidemien i USA. Deretter erklærte han umiddelbart at den nå var borte fra USA. Det stemte selvfølgelig ikke. Men alle rundt han ropte amen og halleluja. (Kan ses på opptak fra hans egen kanal) I følge bibelens definisjon er dette en falsk profet)

‘QAnon kilden ‘spådde’ f.eks. at USA ville innføre nasjonale unntakslover rett etter at Biden ble president. Jeg fikk flere nettbeskjeder, hvor det fra disse kildene ble påstått at det ville skje, siden en populær selvutnevnt profet fra New York, hevdet at Gud hadde åpenbart det for ham. Ikke noe av det han ble ‘vist av Gud’ skjedde. Flere av disse ‘profetene’ i denne bevegelsen, forkynte at Herren hadde fortalt dem, klart og direkte, enten ved at Jesus selv eller en av hans engler besøkte dem, at ‘Guds tjener Donald Trump’, skulle bli gjenvalgt som president. I hele dette kristne miljøet, var det ikke bare regnet med eller trodd at det ville skje, med de ‘visste’ at det skulle skje. Da det likevel ikke ble slik, var det naturlig å hevde at han likevel hadde vunnet, og at valget ble ‘stjålet’, siden ‘Gud’ selvfølgelig ikke kan ta feil. Ikke alle har forstått at det var de såkalte ‘kristne profetene’, og deres millioner av medlemmer, som var en sentral drivkraft i å annonsere det ‘stjålne’ valget. Selv USA’s meget konservative høyesterett, avgjorde som kjent at all dokumentasjon viste at det aldeles ikke var tilfelle.

Den kjente trosbevegelsespastoren Kenneth Copeland, blir i disse miljøene regnet som den største av profetene de siste 20 årene, etter at hans forgjenger Kenneth Hagin døde. På Copelands store kongress for trosbevegelsens ledere, ble det for en tid tilbake forkynt, at en ny æra var begynt, og at protestantismen nå var avblåst. Paven fikk deretter holde en direkte overført tale fra Vatikanet til alle som var samlet og ble møtt med jubel, klappsalver og ‘Halleluja’ rop.

Bevegelsen de 7 fjell.

‘Seven mountain’ (7-M mandatet), også kalt ‘syv fjell profetien’, som for tiden dominerer innen trosbevegelsens mange karismatiske pinsevennfraksjoner, representerer en strategi for å evangelisere hele verden, for å klargjøre denne kloden til opprettelsen av ‘Guds kommende verdensrike’. Ideen eller ‘profetien’, sier at de kristne må påvirke og dominere syv spesielle sektorer eller aspekter av det moderne samfunnet. De syv områdene er: (1) Utdanning (2) Religion (3) Familie (4) Næringslivet (5) Statsmakten og det militære (6) Kunst og (7) Underholdning og media. Tanken er at når disse sidene av samfunnet er under den kristne kirkens styring og kontroll, vil denne dominansen invadere og transformere alle kulturer.

lancerepublic

Lance Wallnau i aksjon, for en republikansk politiker, under valget i USA 2022. (Washington post). Det politiske fjell skal tas over på samme måte som den katolske Middelalderen i Europa.

Det var den selvutnevnte profeten Lance Wallnau, som har vært med å  lansere denne bevegelsen, og han mener at oppgaven Gud har gitt ham, er en endetidsparallell, både til kallet Gud ga Abraham og som Jesus ga sine disipler i misjonsbefalingen. Den underliggende filosofien bak Wallnau’s ideer, er den kjente dominansteologien (‘the dominion theology’), hvor den kristne kirken er ment å skulle overta og kontrollere hele verden og presentere den i fullkommen orden til kong Jesus når han kommer igjen for å opprette sitt rike. En vesentlig del av den globale pinsebevegelsen, tror og er med på dette scenariet.

Det hører med i denne omtalen, at denne apostoliske og ny-profetiske bevegelsen, har sikret seg pavens veiledning og velsignelse. Siden både religiøs, politisk og sosial dominans, også er godt samstemt med pavekirkens framtidshåp for seg selv, og i tillegge er en ren kopi av denne kirkens regime i den mørke middelalder, er ikke prioriteringen ukjent for Vatikanets strateger. Når den tradisjonelle protestantismen (den opprinnelige protesten mot pavekirkens ubibelske system og lære), regnes å tilhøre historiens feilgrep, lover det godt for et nyttig samarbeid.

Kristne som kjenner innholdet i Bibelen, ser hurtig at denne teologien bryter voldsomt med hva Jesus selv og apostlene underviste. Jesus kommer ikke igjen for å etablere et rike her på jorden, slik også jødene trodde, knyttet til sin Messiasforventning. Han kommer for å hente til himmelen de trofaste som har fått sin synd tilgitt og har latt Guds Ånd forme i dem en mentalitet og karakter som er samstemt med Guds lov og prinsipper, slik at de evner å elske og lyde Ham.

johannes2

Johannes, en ekte bibelsk apostel og profet, fikk se kirkens tragiske utvikling og avslutning. Han beskrev denne bl.a. i symbolet av en frafallen og troløs kvinne.

I Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring, i det attende kapittel, blir endetidens frafalne kristenhet beskrevet. Vi fortelles i dette kapitlet, at Gud vil sørge for at et advarselsbudskap skal bli forkynt og hørt av alle som er forførte av en falsk kristendom. De vil bli fortalt om den store faren de utsetter seg for, om de fortsetter å lytte til falsk forkynnelse og tilhøre ideologiske systemer som djevelen har lansert, og som Gud av den grunn har til hensikt å ødelegge.

Derfor, sier denne bibelteksten, vil et: ‘Høyt rop’ lyde, med et innhold som avslører en fallen kristenhets falske lære, Johannes åpenbaring 18:2. Det vil skje like før Guds plager og straffedommer rammer denne ødelagte kristendommen, som også blir kalt ‘Babylon’, et ord som betyr forvirring. For å kunne vite hva dette ‘Babylonsystemet’ representerer, må vi lese forklaringen som gis i Åpenbaringsbokens kapittel 17. I de første 6 versene, gis det der flere kjennetegn på en frafallen ‘kvinne’, kalt Babylon. En ‘kvinne’ i Bibelens profetier, er symbolet på en menighet. En ‘ren’ kvinne (menighet), er trofast mot Guds prinsipper og lære. En uren eller frafallen ‘kvinne’, er en menighet som er utro mot Guds budskap. (Se Esekiel, Åp.12,1 som eksempel).

Menigheten beskrevet i kapittel 17, er helt klart en uren og ‘fallen menighet’, og apostelen Johannes blir vist dommen som skal komme over henne fra Gud. Det sies at hun fremstår meget fargerikt og er kledd i ‘purpur og skarlagen’, hun er rik og tilbyr andre å drikke (ta til seg innholdet) fra hennes beger med urenheter (falsk lære), og det sies at hun har innflytelse over hele jorden, (et verdensomspennende nærvær).

Hun sies videre å ‘drive hor’ (sprer utroskap mot Gud til mange), og at hun har en stat (et kongedømme), som base, og har forfulgt og drept mange sanne troende. Men også at hun har ‘døtre’, som fører videre den utroskapen mot Gud som hun selv står for. Alle de kjente og store protestantiske reformatorene, mente at dette Babylonsystemet, ikke passet på noen andre enn det romersk katolske kirkesystemet. Det hevdes i den bibelske profetien, at denne Babylon ‘kvinnen’ har døtre. Disse døtrene kan ikke være den selverklærte ‘moderkirken’, men er hennes barn, og dukker naturlig nok opp senere i den historiske utviklingen. Døtrene er et produkt av det moren og står for, og mange tolkere av Bibelen, tror at disse ‘døtrene’ ikke kan være andre enn de protestantiske menighetene, som valgte å gå videre med mye av den katolske kirkes falske og ubibelske lære.

whore

Den utro kvinnen, kalt Babylon, beskrevet av Johannes. Alle kjennetegnene i Åpenbaringen 17 passer på kirken i Middelalderen som fortsatt eksisterer med all sin umoral og falske lære i dag. Hennes døtre er de som kopierer henne.

Selve endetidens Babylon, som er beskrevet i Åpenbaringsboken kapittel 18, vil derfor omfatte både ‘moderen’ og hennes ‘døtre’. En barmhjertig Gud ber derfor alle som identifisere seg med pavekirkens falske lære, eller som tilhører de av ‘døtrene’, som har kopiert ideologi fra henne, om å forlate disse trossystemene før det er for sent. Selve appellen i vers 4 i dette kapitlet, er: ‘Kom ut fra henne mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager’. Vi kan merke oss fra bibelteksten, at Gud har mange ærlige og forførte troende som han kaller ‘sitt folk, i disse kristne organisasjonene. Det betyr også at bevegelser som skulle ha representert Guds sannheter og gjort hans vilje og prinsipper kjent i verden, i stedet gjør det motsatte, og er med på å bringe vanære til Guds navn.

Spiritistiske innslag i trosbevegelsen.

Satan har tydeligvis fått innpass i disse menighetene, ikke bare på en forførende måte, men det blir sagt rett ut i Åpenbaringsboken 18:2, at disse ‘Babylonkirkene’, har blitt et tilholdssted for onde ånder, et fengsel for hver uren ånd og et fengsel for hver uren og hatet fugl’. Dette er selvfølgelig symbolske begreper, og slike urene ‘fugler’ (djevelske ånder), snakker Jesus om i en lignelse i Matteus evangelium 13:4. Han sier at de kommer og spiser opp kornet (sannheten) som er sådd ved veien og i vers 14, forklares hva han mener med disse ‘fuglene’. ‘Hver den som hører ordet om riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde (djevelen) og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien’. De onde åndene, som blir kalt ‘urene fugler’, ødelegger og forfalsker sannhetene om Guds rikes prinsipper, og ødelegger derfor budskapet sådd av Guds Ord. ‘Urene fugler’ kan også assosieres med fugler som kretser over sitt bytte og venter på at døden skal inntreffe. Det er den ultimate straff for å velge vekk Gud, også omtalt i Luk 17:37 og Åp. 19:21. ‘Urene fugler’ kan også symbolisere en menighet i en åndelig død situasjon. Men Herren skal gjøre Babylon ansvarlig for denne forfalskningen, og ber derfor sine oppriktige, men forførte barn, å komme seg ut fra disse menighetene.

Det er helt på sin plass stille spørsmålet om det Bibelen omtaler finner sted i dagens kristenhet. Er urene (onde) ånder som utfolder seg i de frafalne menighetene, og ‘røver’ fra medlemmene sannheter i Guds Ord og i stedet forkynner sin egen ubibelske lære? Ofte oppdages ikke denne forførelsen av dem som observerer utenfra, men sannhetssøkende oppriktige medlemmer i disse menighetene, som ber om lys og Guds sanne Ånds veiledning, vil merke det. Andre ganger kan forførelsen være svært synlig, som i de neste eksemplene.

ouija-boardsBruk av Quijabord i kristne menigheter.

Denne metoden for å få kontakt med en mystisk ‘åndeverden’, har innen okkultismen i alle år vært en måte å kommunisere med djevelens ånder på. Et glass plasseres opp ned på et bord, hvor det er skrevet alfabetets bokstaver og tallene 1-10. Alle som deltar sitter tett sammen rundt bordet og et medium (eller alle som er med) legger en finger på glasset og stiller spørsmål fra deltakerne til åndene. Glasset vil da bevege seg og stoppe over bokstaver som skriver ut svaret. Da jeg var ung, ville noen av mine medstudenter bruke det for å få vite hva de kom opp i til eksamen. Jeg som visste bedre enn å være med, ble likevel sittende og jeg begynte å be ‘Fader Vår’, som jo inkluderer setningen: ‘Led oss ikke i fristelse og fri oss fra det onde’. Studentene fikk det ikke til å fungere. Jeg forlot rommet og de fortalte meg etterpå at jeg ikke skulle gått, for straks jeg hadde forlatt rommet, fikk de svarene de ønsket fra åndene.

Jeg ba også ‘Fader Vår’, og om beskyttelse fra Gud, da en mann fra en disse nye nyreligiøse pinsevenn bevegelsene, ville be sammen med meg og samtidig ville holde hånden min. Videreføring av åndspåvirkning gjennom kroppskontakt, er et kjent fenomen innen trosbevegelsen. Mannen var forbauset over at jeg ikke begynte å riste ukontrollert, slik han gjorde, da han ba. Han prøvde igjen, og ba meg lukke øynene, for at ‘ånden’ kunne få innpass. Men beskyttelsen fra Gud virket, og jeg ristet ikke. Det var ikke Guds Ånd denne mannen hadde kontakt med, som gjorde at han ristet i hele kroppen og noen ganger falt på gulvet. I Bibelen er det slik mennesker oppførte seg når de var besatt av onde ånder, som betyr djevelens falne engler.

talking board

En av bøkene som skal hjelpe kristne i å bruke okkulte metoder for å få tak i engler. Guds ord ber oss om kun å be til Faderen i Jesu navn og Faderen vil sende både sin ånd og engler til oss.

I bøker fra den karismatiske trosbevegelsen, blir medlemmer undervist i hvordan de kan bruke Quijametoden, kalt ‘englebord’, for å komme i kontakt med ‘Guds gode engler’. Nå har denne okkulte metoden også dukket opp i menigheter tilhørende trosbevegelsen. I sin undervisning til medlemmene, sier menighetenes pastorer og ‘profeter’, at denne metoden vil gi mulighet til utvidet kontakt med englene for både undervisning og ledelse. Bibelen lærer at vi skal be til Faderen i Jesu navn, og Han skal selv gi befaling til sine engler.

En leser kommenterer at disse ‘englebordene’, som den karismatiske trosbevegelsen selger, er helt lik de okkulte Ouijabordene, som benyttes innen ‘okkultismen’. Personen spør hvorfor de bruker det samme utstyret, og stiller spørsmål om det er trygt å benytte denne metoden for kristne. Alle som er kjent med Bibelens innhold, vet hva svaret burde være.

De ‘kristne’ Quijabordene, blir solgt av kristne menigheter for 499 dollar, altså ca. 5000 kroner. Menighetene som promoterer dette til sine medlemmer, kaller dem ‘Guiding Light Angel Board’ (Ledende lys englebord), og skriver at det er en ‘meldingstavle’ som vil: ‘Hjelpe deg å få kontakt med englene dine på et høyt og personlig nivå’. De hevder at engler og ‘åndelige veiledere’, kan være våre budbringere og hjelpere, når det kommer til livets vanskelige spørsmål. Siden vi alle ofte blir møtt med hverdagslige hindringer, lover annonseringen at ‘The Guiding Light Angel Board’, kan gi den troende klar veiledning om familie, karriere, helse, kjærlighet eller andre viktige spørsmål’. Jeg ønsker å advare og påstår at dette representerer ren spiritisme og er et effektivt kontaktmiddel til djevelens direkte påvirkning.

Disse tavlene er brudd på Guds lov.

Quijabordene brukes til å mane fram, få kontakt med og tilbe (etterfølge og lyde) åndenes informasjon, noe som er et direkte brudd på det første budet i Guds lov. Det følgende er en beskrivelse av hvordan en englebrettutøver som heter Jacky Newcomb, som kaller seg ekspert på livet etter døden, går fram ved bruk av ‘englebrettet’. Først forsikrer hun seg om at hun er fysisk klar til å bruke brettet, for å oppnå det hun kaller ‘de høyeste nivåer av vibrasjon’, noe som for henne betyr at hun ikke er trett, beruset eller påvirket av narkotika når hun bruker brettet. Hun begynner med å be (til hvem?) en bønn om hjelp til å fremkalle de åndene hun ønsker å kontakt med, ved å si: ‘Vi ønsker å komme i kontakt med våre skytsengler og åndelige veiledere og motta positive, kjærlige og oppløftende meldinger’.

I tillegg til å tenne et lys, for å symbolisere ideen ‘å bringe inn lyset’, legger hun også fram et stort stykke klar kvartskrystall, fordi ‘det hjelper til med å forsterke den kjærlige energien’. Rommet der seansen finner sted, er ofte (flekkete)?? og hun sørger for å informere personene som følger henne, at for å beskytte seg mot ‘negative energier’, må de forestille seg at de er omgitt av et hvitt beskyttende lys. Hun sier at for best resultat, burde det være mellom 3-5 personer rundt brettet’. Hver person plasserer en finger på glasset eller pekeren, som den også kalles. Hun advarer mot å begynne med spørsmålet: ‘Er det noen der?’, fordi hun ikke ønske å kommunisere med hvem som helst. Deretter bruker hun et ritual lik det som alt er det beskrevet, og spør om å få snakke med ‘våre kjærlige guider eller skytsengler’.

Jacky Newcomb

Jacky Newcomb til venstre.Her sammen med bl.a. Cliff Richard.

«Når glasset begynner å bevege seg, spør hun hvem som kommuniserer. Hvis hun ikke liker ånden som svarer, ber hun den ‘høflig’ om å forlate dem. Hun oppfordrer den hun tror er erkeengelen Michael, om å eskortere ånden bort. Ellers stiller deltakerne spørsmål og glasset beveger seg for å skrive svar, og fungerer nøyaktig på samme måte som et okkult Quija-brett. Ofte får de kontakt med det de tror er sine ‘avdøde’ slektninger, som i denne ideologien antas å være i himmelen som åndevesener eller engler. Hun fortsetter å fortelle at disse ‘engletavlene’ ikke er utrygge, hvis de brukes med forsiktighet, omtrent slik vi må være forsiktige og påpasselig når vi kjører bil. Jacky Newcomb kommer også med den fullstendig feilaktige påstanden, at det er ‘du selv’ som har kontroll til enhver tid, og at du burde slutte å bruke brettet hvis du ikke føler at du har denne kontrollen.

Kontakt med de døde. 

De kristne brukerne av ‘englebrettene’, tror ikke at metoden bringer dem i kontakt med onde ånder, men innbiller seg altså at det er de gode engler og åndene til de døde, de kommuniserer med. Da er det nødvendig å undersøke hvordan Bibelen, på en meget direkte måte, ikke bare advarer, men forbyr de troende å søke forbindelse med de som er døde. Årsaken til forbudet, er fordi det selvfølgelig ikke er de døde man får kontakt med, men djevelens falne engler, de onde åndene, som utgir seg for å være de avdøde.

Det skal ikke finnes noen hos deg som … spør en dødningsmaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør slikt, er en styggedom for Herren’, 5. Mos. 18:10-12. ‘Dere skal ikke vende dere til dødningsmanere og ikke gå til spåmenn, så dere gjør dere urene ved dem’, 3. Mos. 19:31. ‘Når det i en mann eller kvinne er en dødningsmaner-ånd eller en spådomsånd. Da skal de dø’ 3. Mos. 20:27. ‘Når noen vender seg til dødningsmanere og spåmenn og driver utroskap med dem, da vil jeg sette mitt åsyn mot den mannen og utrydde ham fra hans folk’, 3. Mos. 20:6.

Når en person søker å fremkalle de dødes ånder, har han eller hun aldri kontroll fordi kontakten er med onde overnaturlige krefter. Dette er mektige vesener, som er i besittelse av overmenneskelig intelligens, styrke og list. Bare de mest naive ville tro at de kan kontrollere de tilkalte åndene bare ved ‘høflig’ å be dem komme eller gå.

Å forestille seg at å være omgitt av et ‘hvitt lys som beskyttelse’, er en naiv forestilling om at en magisk handling eller formel kan beskytte mot Satans påvirkning. Erkeengelen Michael svarer selvfølgelig ikke på forespørsler fra et spiritistmedium om å eskortere bort demoniske enheter som personen bevisst fremkaller! Når en person engasjerer seg i direkte kontakt med djevelens onde ånder, har de avskåret seg selv fra Gud.

Mange selskaper, inkludert Amazon, har en tid solgt slike okkulte ‘englebrett’. For noen år siden ville en slik handling vært uhørt, men samfunnet har i økende grad omfavnet alt som er paranormalt, og det er en utvikling som kristne både burde ta avstand til og advare mot.

En mann advarer og forteller ‘I løpet av flere år var jeg spiritist og min mor var et synsk medium. Vi var faktisk oppmerksomme på de forferdelige farene ved denne åndskontakten. I vårt miljø kjente vi til en rekke beretninger om uønskede onde paranormale hendelser og om voldelige angrep på dem som søkte denne åndskontakten. Det førte ofte til dyp depresjon og selvmordsforsøk. Min egen mor tok livet av seg, etter å ha blitt nådeløst angrepet av ånder i årevis. Det finnes en overflod av rapporter i psykiatriske tidsskrifter, som viser en sammenheng mellom okkult aktivitet og psykiske lidelser, som ofte leder til selvmord’. Mannen avsluttet sitt vitnesbyrd med å si: ‘Når en person deltar i å spille med ‘Quijabord’, er de i direkte kommunikasjon med onde ånder som fremstiller seg som gode. (Se kilde: www.premierchristianity.com).

Artikkelens del 2 fortsetter temaet

ETHB

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply