Straff eller frikjennelse?

Artikkel 4 i serien –  Gud hvor er du?

Beskrivelsen av den sjette av Guds siste plager, kan gi oss konturene av aktørene i de siste dramaene og kanskje vi nå ser en begynnelse på slutten som vil komme.

D 1 Zalabiya,Euphrat wikiCommonDen sjette av de syv plagene begynner slik:

«Så tømte den sjette engelen sin skål ut på den store elven Eufrat, og vannet i den tørket opp, slik at veien for kongene fra øst kunne ryddes».

«Og jeg så tre urene ånder, som lignet frosker, komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn og ut av den falske profets munn».

Den siste setningen i profetien om den sjette plage, er: «Han samlet dem sammen på stedet som på hebraisk kalles Harmageddon».

Det er mange symbolske ord i disse bibelversene, og vi kan begynne med å tolke de tre uttrykkene: «Dragen, dyret og den falske profet». Tolkningen må komme fra bibelen selv. Dette blir en kort og sammenfattet beskrivelse. I slutten av artikkelen gir vi kilder til mer omfattende studie av dette, for alle som selv vil undersøke dette nærmere.

 D 8 Darwin stalin tecVi begynner med symbolordet «DRAGEN».

Dragen blir i Åp. kapittel 12, identifisert som djevelen selv og de systemer som han arbeider gjennom for å motarbeide Guds plan. Den gamle slange blir han også kalt. Djevelen arbeidet som kjent gjennom den romerske makt da han prøvde å få Jesusbarnet drept, slik det beskrives i Åpnebaringsbokens 12 kapittel. Matt. 2:16-18.

Senere har djevelen (Dragen) arbeidet gjennom flere systemer og institusjoner som fremmer en gudløs ideologi. Mange bibelgranskere så at den franske revolusjon ble et begynnerpunkt for «Dragens» systematiserte gudsbenektelse og umoral i nyere tid. Det er forøvrig vel kjent at frimureriet sto bak den franske revolusjon.

Guds store fiende fortsatte den ideologiske kampen mot Gud, gjennom den etterfølgende voksende ateismen og den politiske kommunismen, videreført til sosialismen og selvfølgelig evolusjonismen, som alle benekter Guds eksistens og verdien av hans lover og prinsipper.

D 9 hugenots_François_Dubois

Protestanter, kalt hugenotter, drepes i Paris

Før den franske revolusjon startet for fullt ble bl.a. de protestantiske hugenottene myrdet i tusentall. I stedet for at den franske katolske kirken lyttet til disse protestantene, drepte de dem og misnøyen med den katolske kirkemakt og pengebegjær utviklet seg videre til et hat mot kirken og kongemakten som støttet den. Misnøyen med kirken ble til misnøye mot Gud selv.

I Joh. Åp.11:7, er uttrykket «dyret fra avgrunnen» benyttet for å illustrere denne hedenske gudsbenektende maktens opprinnelse, som lot en halvnaken prostituert fremstille Gud i Notre Dame. Lik farao i Egypt spurte de: «Hvem er Gud?». Og lik Sodoma var løsluppenhet en norm.

D 10 Fete-Raison

en halvnaken prostituert fremstilte Gud i Notre Dame..

Siden den gang har ulike ideologiske retninger med røtter i disse ateistiske trossystemene, plaget og forfulgt sann kristendom.

Venstreorienterte politiske fraksjoner, har evnet å påvirke mange gjennom skoler, media, musikk og film, hvor umoral, okkultisme og aksept av hedenske religioner er blitt fremmet.   Disse ideologiene er de vi ofte kaller  venstresiden i dagens politiske bilde. Hollywood er en av de fremste leverandører av denne ideologi, men i den siste tid skjer det noe mer.

D 12 purple-and-scarlet-

“selv fargene stemmer med bibelens beskrivelse”. Åp.17:4

DYRET: Det neste symbolet nevnt i beskrivelsen av den sjette plagen, er «Dyret». Ved å kjenne til profetiene i Joh. Åp. kap.13 og 17, kan vi trygt akseptere tolkningen til de store protestantiske reformatorene, som identifiserte «Dyret» til å være den katolske kirkemakten. Dette spesielle kirkesamfunnet bærer alle Bibelens kjennetegn og som ene og alene passer på dette kirkesystemet. Selv fargene nevnt i Åp.17 stemmer.

Bibelens profetier forteller at denne antikristmakten, som er det store «Dyret» i første del av profetiene i Joh. Åp. kap. 13 (som er en videreføring av Daniels bok kap. 7) , bl.a. skulle forfølge Guds sanne folk, forandre Guds hellige tider og lov og gi seg selv guddommelig autoritet. Men som den selvutnevnte leder av kristenheten og påståtte vikar for Jesus på jorden, har han framstilt Gud i et falsk lys på så mange måter at mange har vendt seg bort fra den sanne Gud.

D 15 benedict-mary-pray2

Guds bud ble endret. Det andre bud ble bl. fjernet slik at de kunne tilbe foran bilder og statuer.

Pavekirken oppfyller derved alle kjennetegnene. Millioner av bibeltro kristne ble myrdet av dette systemet i den den mørke middelalder, kirken endret Guds lov, tillot billeddyrkelse og satte den hedenske soldagen, søndag, inn som hviledag i stedet for Guds sabbat, den sjuende dag. I tillegg endret den Guds høytider til de hedenske høytidene som eksisterte på romersk tid.

De ubibelske elementene i dette religiøse systemet er mange, alt fra okkulte mirakler, helgendyrkelse, relikvietilbedelse og en teologi hvor Jesu mor, Maria, blir likestilt med Jesus som forsoner.

D 16 2020-12-17 (5)Guds Ord i Åp kap 13 forteller at Dragen ga dette «pavedyret» sin makt, og gjennom denne falske kristendommen, fortsatte djevelen kampen mot Gud og hans sannheter. Dragen fremstilt som romermakten i kap.12 ga ved hjelp av keiser Justinian denne makten til pavene i Rom. Bibelen er svært så konkret.

Også fra deres munn vil det komme urene ånder. Kirken står under innflytelse av mange av dem i følge Åp. 18 kap. Derfor blir Guds folk bedt om å komme ut av dem før det er for sent.

D 20 American_bison_k5680-1DEN FALSKE PROFET. Den tredje aktøren i denne profetien, etter «Dragen» og «Dyret», er «Den falske profet», også omtalt som et dyr i Åpenbaringsboken 13, del 2. At USA er «den falske profet» stemmer med Åp kap 13 og 19. Sammenstilles versene i kap. 13:11-18 med kap. 19:19-20, er det klart at det er den samme. Den falske profet er det nye dyret som stiger opp fra jorden og har horn som et lam, men til slutt taler som en drage. En voldsom transformasjon.

Denne skulle oppstå og utvikle seg på et bestemt tidspunkt i historien. Se Åpenbaringsbokens 13 kap. Siste del forteller at den vil dukke opp når det første dyret får et dødelig sår (som senere skulle leges igjen). Dette sørget Napoleon for, da han fratok pavemakten kirkestaten og førte paven i fangeskap.

D 18 false prophetsUttrykket, den falske profet, er et samlebegrep for alle de selvutnevnte falske protestantiske profetene og forkynnerne som dominerer på den kristne arena. Slik «syndens menneske», i 2. Tess. 2:3, er en samlebeskrivelse av alle de «lovløse» som har ledet pavekirken gjennom århundrene.

USA synes å ha vært et arnested for alle de falske profetene. Antallet av dem har eskalert voldsomt i USA på kort tid. I 2020 har over 1000 av dem registrert og organisert seg, og de dominerer nå forkynnelsen i det kristne landskapet i dette landet, men inviteres også av kristne grupper i andre land.

 

todd-bentleys-tattoos

New apostolic reformation pastor Todd Bentley, William Branhem og mange flere sier at de har hatt besøk av “engler”. Engelen Emma brente opp hele hotellrommet etter å ha besøkt Todd Bentley.

Teologien til de falske profetene, inkluderer at egne tanker og ideer er Guds åpenbaring. De profeterer om alt tenkelig, og menighetene fortsetter å tro blindt på dem, selv om ingen av deres mange og uvesentlige profetier, blir oppfylt. Samtlige av dem profeterte at Trump ville bli gjenvalgt i 2020. Da det viste seg å være feil, fortsetter de å profetere at han vil ta over USA om kort tid. De forteller at «Gud» viser dem direkte alt det som senere viser seg er feil. Men de samler inn massevis av penger og blir heiet fram av en kristendom som har glemt at Guds ord skal være vår ledesnor. Når de kaller mennesker som har tatt vaksiner og som tror at det er en pandemi i verden, for idioter (navn, tid ), har de vist at de ikke følger Jesus, som helt klart (Matt.5:22) sier at disse vil være skyldig til helvetes ild. Bibelen er også helt klar i sin dom over profeter som sier at «Herren har sagt», når han ikke har sagt noe som helst. Men det aller værste er vel at de også framstiller Gud i et falskt lys, og får mange oppriktig søkende til å vende seg vekk fra Gud.

Også den falske profet, har kontakt med engler/demoner/urene ånder som vil forføre hele verden.

 

D 36 a ut over hele jorden 2Hvordan skal disse tre aktørene kunne samles i endetiden? Ved en felles krise, et felles mål og mirakler?

Den sjette plagen, begynner med at vannet i elven Eufrat tørkes opp for at veien kunne ryddes for herskere (erobrere eller konger) fra Østen.

Når vi studerer Johannes åpenbaring, ser vi at en rekke av symbolene som benyttes, henviser til hendelser som er nevnt andre steder i Bibelen. For å kunne tolke rett, er det viktig at vi kjenner både disse symbolordene betydning og hendelsene som de henviser til.babyloninntas

Bildet med at elven «Eufrat tørkes opp», er uten tvil hentet fra en parallell hendelse omtalt i verdenshistorien. Da Persia erobret det gamle Babylon, skjedde det ved at fienden avledet nettopp elven Eufrat, slik at soldatene kunne gå gjennom det tørre elveleie og inn under byporten og innta byen. Fremgangsmåten ledet altså til en besettelse eller erobring av Babylon, nøyaktig lik beskrivelsen i den sjette plage. I den syvende og siste plage blir Babylon ødelagt. Dette er det nye Babylon som er beskrevet direkte og kalt Babylon/Skjøgen i det 17 kapittel. Skjøgen er spredt over hele jorden. I den syvende plagen blir den ødelagt.

Dommen over gamle Babylon, er omtalt blant annet i Daniels bok kap. 5:26-28, hvor profeten Daniel formidler Herrens budskap til Babylons konge.

Når det står at vannet i Eufrat tørkes opp, vet vi fra Bibelens profetier at ordet «vann» er et symbolsk bilde for mennesker, slik ordet hav (mye vann) symboliserer folkehav. Hvis menneskene rundt Eufrat «tørkes opp» (fjernes, flyttes, dør), kan det bety at det blir færre mennesker i landene rundt denne elven eller er Eufrat et bilde på reduksjon av mennesker pga krig og katastrofer?

granularpoisonfrogFolkevandringer og flykningestrømmer er blitt dagligdags avislesning og demografien endres dramatisk. Det har skapt frykt for mer terror.

I alt dette må vi ikke glemme at da Israel var oversvømmet av romerske soldater og offiserer i den romerske hær, var Jesus og hans etterfølgere opptatt med å nå dem med evangeliet og ikke fordømme dem. De er vårt eksempel.

Profetien vi studerer, sier i Joh. Åp. 16:14, at ut av munnen (altså det de står for, sier og proklamerer) til disse tre ideologiske premissleverandørene, kommer tre «frosker», som defineres å være demoniske ånder, og de utfører tegn og forfører, påvirker og overbeviser ledere og nøkkelpersoner, for å samle dem til den endelige kampen og oppgjøret mot den sanne Gud som skapte denne verden.

haim eshed

Haim Eshed

2. Kor. 11:14 «Satan skaper seg om til en lysets engel.» (Djevelen har tydeligvis evne til å forandre sitt utseende og framstille seg som en lysende skikkelse, og ved det forføre mennesker til å tro at han er en Guds engel.) For over 100 år siden skrev en inspirert forfatter dette: «På himmelhvelvingen vil det skje fryktelige og overnaturlige ting som viser demonenes makt til å gjøre mirakler. Djevelånder går ut til landets ledere og til hele jordens befolkning for å føre dem vill og påvirke dem til å alliere seg med Satan i hans siste utfall mot himmelens herredømme. Slik blir både myndigheter og borgere bedratt.

Hvordan vil disse djevelånder kamuflere seg? Som hva? Som avdøde personligheter? Reddere fra verdensrommet?

Det er spesielt at det i disse dager kommer flere rapporter fra bl.a. USA og Israel om at slike ting skjer allerede. Under det falske flagg «aliens fra verdensrommet», er de kanskje i full gang? Referanser for dette er den nå pensjonerte space sikkerhetsrådgiveren i Israel Haim Eshed.  Tidligere forsvarsminister og parlamentsmedlem i Canada; Paul paul HellyerHellyer forteller samme historie og flere åpner opp. Færre og færre tror at de kommer fra et sted i universet. Den mer sannsynlige vitenskapelige forklaringen er at de kommer fra et parallellt universe som for oss er foreløpig usynlig (dark matter).

Vi har ikke bevis for at alt dette skjer, men det er godt å være oppmerksom på hva som kan være i ferd med å skje.

Vi leste at disse aktørene skal samarbeide og ha lik hensikt. De vil samle sine krefter og føre krig mot Gud på et gitt definert sted, som heter Harmageddon på hebraisk. Hvor er det? Skal MidtØsten bli skueplassen for den siste krig? Hvilken hensikt har det og hva vil det resultere i?

PALESTINIAN-ISRAEL-RELIGION-ISLAM-JERUSALEM

Vil uro på tempelplassen bli en del av den 6 plage?

Harmageddon skal leses på hebraisk. Det er et hebraisk ord, sier Johannes. Siden hebraisk ikke har vokaler, vil «Har Magedon» staves, «HR-M-G-D.» HR står for fjell, men hva betyr «M-G-D?» Vel, M-G-D betyr egentlig ikke noe som gir mening på hebraisk. Det er det samme i det tyrkiske språket, en «G» i et ord forsvinner i uttalen. Men hvis vi erstatter «G» med det hebraiske tegnet «Ayin» ( ‘) som også kan tolkes som en gresk «G-lyd», så vil det hebraiske ordet nå bli uttalt: «Har Mo’ed». Og tro det eller ei, det fjellet eksisterer faktisk i Bibelen. Det finnes i Jesaja 14:13, og på engelsk kaller vi det «Mount of Assembly», som betyr «forsamlingens fjell». I dag heter det Tempelplassen. Det finnes midt i byen Jerusalem, og er i oppmerksomhetens lys svært ofte i media. Siden det ikke finnes noe andre steder ved det navn og det heller ikke kan tolkes symbolsk, er det et sannsynlig sted som et utgangspunkt for en nær forestående konflikt.

Satans høytid kontra Guds.

D 14 b

Guds høytider er endret til hedenske fester, hans velsignede ukedag, sabbat er endret til solens dag, søndag.

Men Mo`ed betyr også høytider, det er høytidenes fjell. Det var på Guds høytider de alle ble samlet på tempelplassen. «Herren talte til Moses og sa: Tal til Israels barn og si til dem: Herrens høytider (mo’ed) som dere skal utrope som hellige (for)samlinger, dette er Mine høytider (mo’ed)», 3. Mos. 23:1.2. (Strongs H4150.)

Gud kalte Herrens høytider for hellige samlinger og folket ble bedt om å helligholde dem. Disse bibelske høytidene inkluderer også den bibelske sabbat. Et ukentlig møte med Gud. Kan sammenhengen i denne profetien, tolkes til å indikere at den siste krigen Guds fiender vi føre mot Gud, nettopp er kampen mot tegnet og merket på loyalitet mot den sanne Skaperguden og ingen annen autoritet?

Nær framtid vil trolig vise om denne forklaringen kan være riktig, og vi burde alle legge på minne denne sammenhengende tolkningen av Bibelens profetier og innholdet i den sjette av Guds plager. De originale 10 bud som Gud skrev med sin egen finger, er også observert i en hule i dette fjellet. Vil de også bli et vitnesbyrd om Guds lover uforanderlighet?

Vil vi ha å gjøre med en reel krig om tempelplassen eller en krig om Guds versus Satans høytider? Eller begge deler? Krigen kan bli både lokal og verdensomspennende samtidig.

Det ender slik det begynte i Edens hage med Satans spørsmål til Eva og til oss alle; Har Gud virkelig sagt?

D 42 Hagl i Libya

Største hagl på jorden til nå. Libya oktober 2020

Den syvende plage vil bli et større jordskjelv og hagl enn vi har sett før på jorden. Også her ser vi eksempler i 2020 på det som skal skje i større målestokk: Hovedstaden i Libya, Tripoli, ble rammet av en enestående alvorlig storm tirsdag 27. oktober 2020. Stormen ga eksepsjonelt store, gigantiske hagl, muligens mer enn 8 tommer (20 cm) i diameter. De første rapportene indikerer at haglene kan være av de største som noen gang er registrert på jorden!

I den syvende plage leser vi også at Babylon blir helt ødelagt. Denne ødeleggelsen og hvem som gjør det, har Gud åpenbart videre i kap 16 og 18 i Johannes Åpenbaring). Det er nå den fullstendige ødeleggelsen skjer. Og de som har valgt denne ledelse og dens allierte, ødelegges sammen med den. Derfor gir Gud en endelig siste advarsel i 18 kap.vers 4 i åpenbaringsboken:

D 36 e 2020-11-08 (8)

“Kom ut av henne mitt folk” er en helt klart oppfordring fra Gud mot å ikke følge det som trekker vekk fra Guds bud og vilje.

«Kom ut fra henne mitt folk, for at dere ikke skal få del i hennes plager…….»

Når plagene er over vil Jesus komme igjen for å hente sine og han ønsker å nå så mange som mulig. Da må han noen ganger være dramatisk for å få vår oppmerksomhet. Vi lever i en hektisk og kaotisk verden hvor hver dag fylles med aktiviteter som trekker oss vekk fra Bibelens sannheter.

Det eneste som skaper endring og trygghet, er omvendelse til den levende Gud og mottakelse av Guds kraft til å følge Ham.

I Lukas kap 17:29-37   forteller Jesus at det vil være 2 grupper ved hans komme. Den ene gruppen vil bli utryddet og han sammenligner de med innbyggerne i Sodoma og Gomorra og vannflommen. Han gjentar 3 ganger at de omkommer alle sammen.

Den andre gruppen vil rykkes opp i skyene sammen med de rettferdige som står opp av gravene. Der vil de møte Jesus og sammen med han dra til himmelen for å være med å dømme verden. Senere vil Gud skape en ny jord og et nytt hjem for de som er reddet vekk fra den gamle. Satan og hans engler vil utryddes for alltid. (Åp. 20 0g 21 kap).

BIBELVERS:

Nåde og sannhet har møtt hverandre. Rettferdighet og fred har kysset hverandre. Sannhet skal spire opp fra jorden og rettferdighet skue ned fra Himmelen. Salmene 85:11.12

 «Herren er langmodig. Men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe», Nahum 1:3.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Joh.1:14

For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten  kom ved Jesus Kristus.

Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, Han har forklart Ham. Johannes 1:17.18

….og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Titus 2:12

For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. Romerne 8:3.4

For mere dyptgående lesning eller studier på film omkring disse tema som er tatt opp her; gå til disse steder:

Filmer: Hva skjer:  

Film (ny): Starfall www.

Film: Dyret og dets merke  YouTube

Film: The Ark and the Blood   www.arkfiles.com

Artikler:

Når han kommer 1 og 2. (Mvv.com)
Identifisering av en ’fallen kvinne’ (Mvv.no)
Spiritisme og åndemaning i menigheten” (Mvv.no)
På vei mot etableringen av dyrets bilde (Mvv.no)
Tortur og drap i Guds navn (Mvv.no)
Moderkirken og døtrene (Mvv.no)
USA i Bibelens profetier (Mvv.no)
Den falske profet I og II (Mvv.no)
Dyrets bilde (Mvv.no)
Dyrets merke (Mvv.no)
Tiden når plagene faller (Mvv.no)
Sanne og falske profeter (Mvv.no)
Kundalini (Mvv.no)
Dommen over skjøgen (Mvv.no)
Trekker Gud sin beskyttelse vekk fra de ugudelige? (Mvv.no)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply