Paven anbefaler globale lover

Nyheter fra CBN. (Christian Broadcasting Network) 6. Mai 2019.

common good1På kongressen ”Global Forum Nation-State”, som ble arrangert i Vatikanet i begynnelsen av mai 2019, var statsledere og innflytelsesrike personer fra næringslivet samlet. På arrangementet anbefalte pave Frans etableringen av en overordnet global organisasjon, som kan vedta og håndheve lover som er til alles felles beste. (Common good).

I pavens berømte ”Encyklika” (Laudato Si – Humanae Vitae) fra 18. juni 2015, er en sterk appell om global samling for striktere helligholdelse av søndag som hviledag, inkludert som et tiltak for å dempe resultatene av verdens problemer, også den nåværende aktuelle klimakrisen. Pavens erklæring fra mai i år, bygger videre på nevnte tidligere encyklika, og gir detaljer som er verd å merke seg.

Kristne som kjenner til Bibelens profetier i Johannes åpenbaring kapittel 13, registrerer pavens kopling av klima, globale lover og tiltak som promoterer striktere helligholdelse av  søndag som hviledag. Vi merker oss også at mange kristne ledere, også protestanter, lenge har skrevet at en slik kollektiv ideologisk respons for søndagshelligholdelse, som paven nå anbefaler, vil gjøre det mulig for Gud å beskytte kloden mot katastrofer og forfall. Aldri før nå, har pavekirken gått så direkte ut med en slik agenda.

TheDailyWire

Bilde: The Daily Wire

I sitt siste dokument hevder pave Frans at vi har kommet til en tid da mange individuelle land ikke lenger alene klarer å ta vare på sin egen befolkning. Derfor er det nødvendig, hevder paven, å etablere en handlekraftig ”supranasjonal” myndighet, som har juridisk rett til å vedta og håndheve lover med nedslagsfelt i alle land. Merk deg at paven ikke knytter sine forslag til allerede eksisterende ”EU” eller ”FN”.

De nevnte profetiene fra Johannes Åpenbaring kapittel 13, forteller at like før Jesu gjenkomst, vil nettopp globalt påtvungne lover for helligholdelse av den opprinnelige hedenske soldagen, søndag, bli vedtatt og at bl.a. pavekirken vil være delaktig i denne forførelsen.

I disse bibelske profetiene er den romersk katolske kirke gitt mye plass. Dette ideologiske systemet blir identifisert som en falsk utgave av kristendommen og blir av Gud selv anklaget for å ha dratt mange hedenske myter og falsk lære inn i kristentroen. Det står faktisk i profetien at det er djevelen selv som har gitt dette kirkesystemet sin makt og innflytelse, Åp. 13:2.

495px-Stele_Sol_Invictus_Terme

Første gang søndag ble innført ved lov var i det enorme Romerriket av keiser Konstantin. Den ble innført den 7 Mars år 321 til ære for solguden Sol Invictus.

Profetien hevder videre at de fleste på jorden, Åp. 13:3, til sist vil komme til å følge og lyde dette ideologiske systemets prioriteriger. Kristne som kjenner Bibelens profetier og lar seg lede av Kristus, kan selvfølgelig velge seg bort fra denne forførelsen.

I denne bibelske profetien blir pavemakten symbolisert med et dyr som framviser en rekke kjennetegn som passer ene og alene på den romersk katolske kirke. Fra vers 11 i kapitlet, beskrives en samarbeidspartner for pavekirken, som også er symbolisert med et dyr, og både tidspunktet for profetiens oppfyllelse og alle kjennetegnene som gis for denne andre makten, viser at det er USA som omtales.

I dette landet, røper profetien, framstår en annen kristen bevegelse, som ikke er den katolske kirke, og som kjennetegnes ved å ha et fokus på tegn, under og mirakler, (versene 13.14). Dette er uten tvil en økumenisk og karismatisk protestantisk bevegelse i USA, som har sluttet å identifisere seg med reformatorenes protest og som nå samarbeider med pavekirken, vers 12, i å forkynne ubibelsk lære.

sabbatSeal

Sabbatsbudet i de ti bud, er spesielt fordi det inneholder navn og tittel på Skaperen og derved hans eierskap over jorden, akkurat som i et segl.

Lydighet mot Guds lov, ved å motta himmelsk kraft som gjør det mulig, selv om vi har en fallen og syndig natur, er et hovedtema i Jesu og apostlenes undervisning. En naturlig del av denne lydigheten mot Guds hellige bud er selvfølgelig også lydighet mot Guds lovs fjerde bud, helligdagsbudet, som viser at det er sabbaten, den syvende dag i uken, som er dagen Herrens velsignet, satte til side og helliget, for all evighet, 1. Mos. 2:3. I sitt ord kaller Gud sabbatsdagen for et evig tegn og merke, 2.Mos. 31:13.17 og Esek. 20:12.20. Troende som helligholder denne merkedagen viser sin lojalitet til himmelens Gud.

At djevelen ville søke å ødelegge kristnes forståelse og motiv for å helligholde og tilbe Gud på den sanne hviledagen, er å forvente. Det har han også gjort, ved å innføre den hedenske ”soldagen” søndag, som alternativ til Guds sabbat.

Profetien viser at djevelen til slutt vil skape en situasjon som altså begynner i USA, men etter hvert spres til hele verden, hvor alle mennesker, på en synlig måte, må gi til kjenne om de vil være lojale mot himmelens Gud og helligholde hans sabbat eller om de vil tilpasse seg og adlyde djevelens og den ødelagte kristenhetens hedenske soldag (søndag.) Profetien forteller at de to aktørene, pavemakten og den økumeniske tegn og under fokuserte protestantismen, til sammen vil arbeide for å vedta og håndheve en global lov som vil tvinge alle til å helligholde den alternative og falske hvildagen.

Heart-of-Light-The-Law

I Hebreerbrevet 8 kap.står det at den nye pakt er Guds lov skrevet i våre hjerter.

Den gudinspirerte forfatteren Ellen White, fikk for over 100 år siden åpenbaringer om det pavekirken nå bekjentgjør at den vil arbeide for å gjenomføre og som bibelens profetier forutsier. Hun fikk vite at de religiøse systemene som vil oppfylle profetiene om dyrets bilde og merke, vil: ”Påstå at mennesker provoserer Gud når de misbruker søndagen, og at denne synden har medført ulykker som ikke vil opphøre før søndagsfeiring blir strengt håndhevet…For å vinne popularitet vil både den lovgivende og utøvende myndighet …. gi etter for folkets krav om en lov som innskjerper søndagshelligholdelse.” (Boken den store strid, paragrafen på side 419-21.)

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply