Er klimakrisen i ferd med å lede til søndagslover?

Kjent jesuittprofessor knytter pavens løsning på klimakrisen til begrensninger i å kunne ”kjøpe og selge”, slik at mennesker kan gjenvinne en rett forståelse av å feire hvilen i sabbaten. (Han kaller søndag for sabbat.)                                             

charles-camosyBakgrunnen for dette innlegget er en artikkel i RNS (Religion News Service) skrevet at jesuittprofessor Charlie C. Camosy, som er ansatt ved det katolske Fordham universitetet i New York. Det er miljødokumentet ”Laudato Si” av pave Frans som er utgangspunktet for professorens artikkel.

Charlie Camosy har en doktorgrad fra det katolske Notre Dame, og har skrevet mange bøker og offentliggjort flere artikler om ulike sider av katolsk moralteologi. Han er blant annet opptatt av hvordan menneskers holdninger kan påvirkes i et samspillet mellom teologi og politikk.

Jesuittenes universitet

Før vi siterer mer om forfatterens foreslåtte løsning på klimakrisen, kan det være av interesse å vite at Fordham universitetet er et av flere Jesuittuniversiteter i USA, og er registrert som et ”privat Jesuit research university”. Som et forskningssenter ble det grunnlagt i 1841 og ble fra begynnelsen av viet til Ignatius Loyola’s filosofi og Jesuittbevegelsens formål. Institusjonen fungerer som en selvstendig organisasjon som i prinsipp er uavhengig av den katolske kirke, men underlagt Jesuittordenen og dens målsetting.

Universitetet har ca. 15.300 studenter fra omkring 65 land, og er satt sammen av 10 ”colleges” lokalisert ulike steder i byen New York. I tillegg har universitetet avdelinger i London, Spania og Sør-Afrika. Universitetet er stolt av at blant tidligere studenter finner vi president Donald Trump, flere amerikanske senatorer, fire kardinaler, mange teologer, både guvernører og ambassadører, noen generaler og en rekke personer som er listet som milliardærer. Siden universitetet er privat drevet, har disse sosialt inflytelsesrike og økonomisk sterke personene vært viktige finansielle og ideologiske støttespillere. Med på listen av tidligere studenter er også to av CIA’s direktører og noen kongelige personer fra Europa.

 

Massiv påvirkningskampanje                                                                                                                                                                                laodatosiSom nevnt tar professor C. Camosy i sin artikkel, utgangspunkt i pave Frans’ berømte ”Encyclical Laudato Si”. I dette dokumentet poengterer paven at klimakrisen må bli alle menneskers prioritet. Han hevder at nye lover må bli vedtatt for å redde kloden, men at lover i seg selv ikke nødvendigvis vil forårsake at mennesker umiddelbart endrer atferd. Dr. Camosy presiserer at for å kunne oppnå en varig effekt, må et flertall av befolknignen, i forveien, blir tilstrekkelig påvirket til personlig å kunne akseptere restriksjonene og lovene som er nødvendige for å redde miljøet. Han siterer pave Frans når han hevder at dette kan best skje ved en ”indre omvendelse”, som paven noen ganger i sitt dokument også kaller en ”økologisk omvendelse”.

Tiden har kommet, er professorens budskap, for en massiv påvirkningskampanje for å forme menneskers holdninger til å støtte klimatiltakene. Etter denne perioden med påvirkning, som nå er godt igang, kommer tiden for håndheving av dramatiske nye lover.

En slik dyptvirkende endring, skriver paven i sin Encyclica, må bli både individuell og offentlig, og det må lede til en grunnleggende justering av menneskers måte å leve på. Paven hevder at alle må samarbeide for å redde kloden Gud har gitt oss. Francis argumenterer for at en slik omvendelse kan gjenopprette et ”økologisk ekvilibrium”. Det vil skape harmoni i oss selv, med andre mennesker, med naturen og alt som lever, inkludert med Gud. Han sier at miljøtiltakene egentlig er knyttet til en åndelig erfaring.

 

Åndelig økologisk omvendelse

Professor Camosy skriver at dette kan best gjennomføres, ved at religiøse institusjoner (bl.a. ulike kirkesamfunn) arbeider for å motivere mennesker til å kultivere et personlig åndelig fundament, som igjen gjør den omtalte åndelige økologiske omvendelsen mulig. Alle som bryr seg om trusselen forbundet med de globale klimaendringene, må samarbeide og gjøre alt de kan for å gi støtte til de religiøse institusjonenes tiltak i dette arbeidet.

Det er i denne forbindelse forfatteren skriver at for å redde miljøet, må det iverksettes og aksepteres restriksjoner når det gjelder muligheten til å ”kjøpe og selge”, knyttet til en rett forståelse av sabbaten, (han mener da søndag).

 

Restriktive lover

CharlieCamosiPopeFrancisI sin artikkel nevner Jesuittprofessor Camosy at klimarestriksjonene i den allerede lanserte ”The Green New Deal” bevegelsen, ikke blir forstått og mottatt av mange. Vi trenger en ny fremgangsmåte, er hans budskap, og han hevder at en åndelig tilnærming, endring av mentalitet etterfulgt av restriktive lover, vil gjøre at målet lettere kan nås.

Charlie Camosy ser for seg en periode med påvirkning, for å oppnå den nødvendige og dramatiske endrigen av menneskers livsstil. Etter denne tidsperioden, blir det nødvendig å vedta og håndheve lover, bl.a. de nevnte restriksjonene mot å ”kjøpe og selge” knyttet til en aksjon for å fremme den katolske forståelsen av sabbaten.

 

Vår respons.

Vi kjenner selvfølgelig ikke til om forfatteren var oppmerksom på at hans ordbruk knyttet til forslaget om å håndheve lover om restriksjoner om å ”kjøpe og selge”, var en direkte kopi av profetien i Åpenbaringsboken 13:17. I denne profetien beskrives som kjent at i den siste tid, like før Jesu gjenkomst, vil kristne som velger å være trofaste mot Gud og ikke aksepterer antikrists påbud om å tilbe på den falske sabbaten (søndag), bli forfulgt og nektet å kunne kjøpe og selge. Det er nettopp pavekirken som lanserte den hedenske soldagen som alternativ til Bibelens sabbat.

Adventister som har valgt å tro at Gud ikke avsluttet veiledningen av sitt folk gjennom en profet da apostelen Johannes døde, sitter med unik kunnskap om denne artikkelens tema. Vi er kjent med at Herrens budbærer, Ellen White, av Gud ble tilført viktig og detaljert informasjon vedrørende dagens klimakrise og helligdagslover.

 Gud varslet om dette allerede på 1800-tallet

Herren viste henne at Satan selv er direkte involvert i å produsere alle de naturkatastrofene som miljøkrisen er knyttet til. Vi mennesker har absolutt en dyktig samarbeidspartner i å ødelegge jorden. Ellen G. White ble vist at djevelen selv har makt til å forårsake tornadoer, sykloner, ekstremstormer, flom, tørkekatastrofer, skogbranner, jordskjelv og oversvømmelser. Videre ble hun vist at påvirket av Guds store fiende, vil pavekirken, sammen med en frafallen protestantisme, til slutt legge skylden for disse miljøtragediene på kristne som helligholder sabbaten, og som derfor ikke vil forene seg med alle i den globale appellen om å tilbe Gud på den hedenske soldagen, søndag. Argumentet vil være at Gud ikke lenger kan beskytte verden mot disse tragediene så lenge noen kristne nekter å gi opp Bibelens sabbat og akseptere og markere at søndag er den nye ”kristne” hviledagen. Satan ønsker tilbedelse på sin (solgudens) dag og søker å ødelegge kristne som viser lojalitet til himmelens Gud og hans guddommelige lov. I sin aksjon har altså djevelen en støttespiller i pavekirken og andre kristne som i den økumeniske prosessen allierer seg med vatikanets åndelige formål.

Dette ligger derfor foran oss:

to veier(1) Gud har i Bibelens profetier åpenbart at USA (en av maktene beskrevet i Johannes åpenbaring kapittel 13), Etter press fra befolkningen vil vedta en lov som påtvinger søndagshelligholdelse.

(2) Denne bibelske profetien viser at troende som ikke på en synlig og observerbar måte vil tilbe Gud på den falske hviledagen, vil bli forfulgt, søkt isolert, og nektet å fungere i samfunnet ved å bli hindret i å kjøpe og selge.

(3) Gud har også åpenbart gjennom Ellen White at de nevnte klimakatastrofene vil tilta på dramatisk og overraskende hurtig måte like før Jesu gjenkomst. Det burde ikke være nødvendig å poengtere at vi da omtaler tiden her og nå.

(4) Guds profet fikk videre vite at disse miljøkatastrofene for det meste er forårsaket av djevelen selv.

(5) Jesuittprofesor Camosy, i sin tolkning av pavens miljøbudskap, knytter altså løsningen på klimaproblemet til nødvendigehten av å lage og håndheve lover vedrørende helligholdelse av kristenhetens falske hviledag, lover som påfører restriksjoner når det gjelder å kjøpe og selge.

JB

 

 

 

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply