Viktige økumeniske motforestillinger

logo_ct_fb

Det vakte oppsikt at det anerkjente kristne magasinet «Christianity Today», i en redaksjonell artikkel den 26. november 2016, stilte seg meget kritisk protestantismens naive holdning til den økumeniske prosessens.

Foranledningen til artikkelen var 500 års «jubileet» for å minnes begynnelsen til den protestantiske reformasjonen. Det var særlig mange protestanters uhemmede hyllest til økumenikken, som det kristne magasinet mente var lite troverdig. Den redaksjonelle artikkelen hevdet at det ikke er riktig at omtrent alle hindringer som tidligere skapte et skille mellom protestantismen og katolisismen nå er avklart.

50 protestanter, både teologer og vanlige pastorer, fra den evangeliske fraksjonen, har undertegnet en erklæring hvor de hevder at så godt som alle de vesentlige trosproblemene som la grunnlaget for reformasjonen for 500 år siden, fremdeles er til stede og skaper et helt reelt og vedvarende skille mellom protestanter og katolikker.

Teologene skriver at de selvfølgelig setter pris på at dialog har tatt plassen for forfølgelse, men minner sine lesere om at det aldeles ikke er riktig, til tross for felleserklæringen om rettferdiggjørelse som tidligere ble undertegnet av både Lutheranere og katolikker, at det eksisterer noen reell teologisk enhet mellom de to trosretningene. De 50 teologene påstår at katolikker aldeles ikke tror på og lærer Bibelens budskap om hvordan Guds rettferdiggjørelse når oss mennesker.

Teologene påpeker videre at pavekirken forkynner mye ubibelsk vedrørende Jesu mor, bl.a. læren om hennes himmelfart og ideen om pavens ufeilbarlighet.

Artikkelen nevner videre at flere millioner katolikker de siste årene har forlatt kirken og valgt en protestantisk tro, og at den katolske kirke derfor har tilpasset seg et protestantisk vokabular for feilaktig å gi inntrykk av at det ikke er vesentlig ulikhet mellom de to kristne retningene.

Det er overraskende at «Christianity Today», som har 260 000 lesere, inklusivt nettabonnementer, velger å sende disse signalene i en tid da pavemakten selv annonserer at veien tilbake til «moderkirken» nå er åpen for protestantismen.

Sanne og ekte protestanter burde være ærlige og innse at den katolske kirkes tro og lære, aldeles ikke er endret i løpet av de 500 årene siden Martin Luther naglet sine teser på kirkedøra. I den norske katolske kirkes menighetsblad, st. Olav, kan du selv i dag finne tilbud om avlat ved å utføre visse religiøse gjerninger eller dra på pilegrimsreise.

Noen mener at bibeltro kristne ikke har noe med å «kritisere» kirkesamfunn som tror og forkynner falsk lære, selv om denne forkynnelsen fratar mennesker en forståelse av Guds oppskrift for frelse fra synd. Deres argument bygger som regel på myten at «kritikk» og «advarsel» formidler samme budskap. Å advare mot fare er imidlertid noe helt annet enn å kommunisere personkritikk. Guds profeter, Jesus selv og alle apostlene advarte mot det falske og synliggjorde det sanne. Nettopp det må være alle ekte protestanters oppskrift.

Å hjelpe forførte medkristne ved å gjøre dem oppmerksomme på forskjellen mellom bibelsk sannhet og menneskelige tradisjoner, både kan og må utføres med kjærlighet og mildhet. Når foreldre beskytter sine barn med forskrifter og advarsler mot det som er farlig, er ikke denne omsorgen motivert av behovet for å kritisere barnet.

En født på ny troende vil naturligvis ha kontakt med den samme kjærligheten og medmenneskeligheten i møte med mennesker som er forførte, manipulerte og blir bedratt av et religiøst system som kamuflerer Bibelens sannheter.

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply