Når kristenlivet fungerer

 

Vi har møtt troende mennesker som etterlyser en kristendom og et forhold til Gud som fungerer. Det de tydeligvis mener er at de savner å erfare en kraft og en nærhet til Jesus som dominerer i det hverdagslivet.

Stadig erfarer de at den falne naturen, som vi alle er belemret med inntil Jesus kommer igjen, synes å dominere til tross for alle de fine og positive løftene i Bibelen.

En person sa at han var så trett av bare å være «møtekristen». «Når stemningen er på topp og lovsangsteamet har varmet oss opp», sa han. «da føler jeg meg ‘kristen’ og klarer å tro at Gud er nær».

Ytre miljø, stemning og følelser var tydeligvis det han hadde lært å tolke som Guds nærvær. Han etterlyste det reelle i mange av Bibelens løfter. Han henviste til løftene i Skriften om et trosliv som gjør at vi ikke stadig «behøver å falle». «Det stemmer i hvert fall ikke i mitt liv», var hans konklusjon. Også det Paulus formidler om at vi ikke skal være slaver av kjødet (den falne naturen) var påstander han ikke kunne forstå, og som han mente var en del overdrevet. Fortell meg hvordan det er mulig, var hans spørsmål. Hva er fasiten til et slikt kristenliv?

Tillat oss i denne artikkelen å videreformidle fra Guds ord hva som trolig er oppskriften som ble etterlyst. Vi har alle opplevd å erfare det denne mannen forteller og vi har nok også alle prøvd å praktisere Guds plan, men kanskje ikke som en vedvarende måte å være kristen på.

Siden ulydighet var årsak til fenomenet synd, er det ganske logisk at oppgjøret med synd, på en eller annen måte må inkludere et tilbud fra Gud slik at vår lydighet igjen kan bli mulig. Frelsen må rett og slett innebære frelse fra ulydighet. Hvordan er redningsaksjonen Faderen og Sønnen lanserte, slik at den både tar hensyn til vår hjelpeløshet med en fallen natur, og samtidig inneholder en oppskrift på hvordan alle som velger å være med til himmelen, kan bli lydige.

robotGuds barns natur vil selvfølgelig endres når de blir forvandlet ved Jesu gjenkomst, men deres karakter, som er deres mentalitet, holdninger, prioriteringer og preferanser, vil bli som det var. Vi må aldri blande karakter og natur i måten vi tenker på. Kristne mennesker som i sine menigheter her på jorden hatet og kjempet imot Guds hellige lov, vil ikke plutselig (mot sin vilje) «trylles» til å begynne å elske innholdet i Gud lov når Jesus kommer igjen.

Det kan se ut til at Gud tilsynelatende hadde to alternative måter å takle dette dilemmaet på. Han kunne selvfølgelig, ved Jesu gjenkomst, sikre alles lydighet ved å frata oss den frie viljen. Da kunne vi mennesker være lydige fordi vi er programmerte til det, uten mulighet til å være ulydige. På den måten ville vi riktig nok ikke kunne fungere på samme måte som andre skapte vesener i Guds univers, som englene, som både har en fri vilje og velger å bruke den til å lyde Gud.

Men siden Gud er kjærlighet i sitt innerste vesen, er det utenkelig at han ville finne glede i å omgås hjernevaskede individer som var påtvunget en respons. Lydighet kommunisert som en tankeløs og styrt refleks blir fullstendig meningsløs. Guds engler ville gjennom alle evigheter måtte se på oss som automater som aldri kunne være frie til å gi Gud respons ut fra beundring og kjærlighet. Den nye jord ville bli et tragisk unntak i Guds kosmos, et sted hvor automatiserte robotvesener gikk omkring og gjorde det de var forhåndsprogrammerte til, uten personlig ekthet.

Det andre alternativet ville være å tilby mennesker med en fallen og syndig natur, en oppskrift som både respekterer den frie viljen, men som også gjør tilgjengelig en guddommelig kraft som gjør lydighet mulig. Da kan vi benytte den frie viljen, ikke til å kjempe mot synd, men til å velge å ta imot kraft til seier. På den måten har vi tilgjengelig både muligheten til å være lydige og vår frie vilje.

Betingelsen for at denne kombinasjonen skal fungere etter Guds plan, er selvfølgelig at vi praktiserer viljens rette bruk, som ikke er å produsere lydighet, men å være bevisste mottakere av en valgt hjelp til lydighet. Gudskjærligheten og kraften til å være lydig mot Herren og hans hellige lov, gis alle som vedlikeholder et nært forhold til Frelseren. Hvis vi mennesker prøver å stjele fra Gud hans del av dette samarbeidet, er det garantert at vi ikke vil lykkes.

To pakter.

I Bibelen blir vi konfrontert med to pakter når det gjelder vår relasjon til Kristus. Vi tror at manges problemer med det daglige gudslivet, kan skyldes at vi misforstår hva som er det egentlige innholdet i både den gamle og den nye pakt.

10 budVår forståelse er at den gamle pakt nettopp er hva ordet betyr, den eldste pakten. Den nye pakt som Jesus tilbyr, er en senere og derfor nyere pakt. Det mange ikke er oppmerksomme på, er at disse to paktene faktisk er like, men hvordan de oppfylles er forskjellig.

Den gamle paktens premisser er:«Elsk Gud, lyd ham og lev».

Alle Guds engler lever under denne pakten. Så lenge de elsker Gud og derfor lyder ham, kan de leve. Hvis de skulle velge å opponere mot Skaperen og ikke lenger respektere det han står for og derfor ikke lyde Guds lov og ikke følge himmelens prinsipper, må de dø. Da gjentar de valget til overengelen Lucifer, som ble djevelen, og som til slutt skal opphøre å eksistere.

Adam og Eva levde også under denne pakten og kunne fortsette å leve så lenge de elsket Gud og adlød ham. Da djevelen lokket dem til å gjøre det samme han selv gjorde, ble også deres død garantert. De brøt pakten: «Elsk Gud, lyd ham og lev».

Straks Adam og Eva hadde falt i synd, tok den nye pakt over i deres liv. En pakt som i prinsipp er den samme som den gamle, men i stedet for å ha en iboende kraft til å lyde Gud, som både englene og de selv hadde før fallet, måtte denne kraften tilbys fra en iboende Kristus. Den nye pakten sier: «Ta imot kjærlighet til Gud, så du kan adlyde ham og leve».

Ingen som har en syndig og fallen natur kan i egen kraft velge verken gudskjærlighet eller lydighet. Årsaken til det er at det er umulig for mennesker med en slik natur å lyde Guds lov.

Det er nettopp der himmelen kommer inn i bildet med tilbudet om en ny pakt. Det innebærer ikke at veien til et rett gudsforhold blir endret. Det betyr ikke at den nye pakt er en snarvei utenom eller forbi kjærlighet til Gud og lydighet mot hans lov. Den nye pakten tilbyr både tilgivelse for angret og bekjent ulydighet (synd), men gjør også tilgjengelig en mirakuløs guddommelig kraft til seier over fristelser til synd.

Hva er det Bibelen lærer? «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet fra et feilfritt og lyteløst lam», 1. Pet. 1:18.19.

Hvordan ble denne handelen utført? Hva var mynt-enheten han kjøpte vår frihet med? Sitt eget blod. Når noe kjøpes slutter det å tilhøre personen det er kjøpt fra. Og hva var det han kjøpte med sitt blod på korset? Han kjøpte oss fri «fra vår dårlige ferd som er arvet fra fedrene».

Hva betyr det? Den dårlige ferden er resultatet av å være slave av denne falne naturen vi har arvet. Det er ikke den falne naturen han fjerner. Det må alle oppriktige kristne erkjenne, men han kjøpte oss fri fra å måtte gi etter for den falne natures krav. Ved sin død kjøpte han oss altså fri fra å måtte være ulydige. Han kjøpte oss fri til å kunne ta imot guddommelig kraft til å lyde Guds lov, som jo er en betingelse for å kunne bli borger i Guds rike.

 

Jesus i samtale med Nikodemus om den nye fødsel.

Jesus i samtale med Nikodemus om den nye fødsel.

Det er dette fantastiske tilbudet Paulus kaller «en hemmelighet» som er blitt åpenbart for Guds folk, nemlig «Kristus i dere», altså den iboende Kristus, Kol. 1:26.27.

Du er sikkert oppmerksom på at mange kristne tror at den nye pakt er at vi får del i Jesu seier i sitt liv, slik at han ikke behøver å bo i vårt sinn og gjenta denne seieren i våre liv. Ideen er at vi da kan fortsette å leve i ulydighet, fordi Jesus var lydig. De tror at den nye pakten kun har å gjøre med tilgivelse for synd som er begått.

Ville det vært trygt for Gud å ta slike kristne med hjem til himmelen? De valgte altså ikke å ha et så nært forhold til Jesus at de lot ham bli Herre i sine liv og avviste Jesu kraft til seier når den natur de hadde ble fristet til ulydighet. De hadde ikke forstått sin del av Guds redningsaksjon, den rette bruk av den frie viljen. De hadde ikke forstått oppskriften «Ta imot kjærlighet til Gud, så du kan adlyde ham og leve».

Mange antar at det å ønske, lengte etter, snakke om og tro på et nært forhold til Jesus, er det samme som å ha et slikt forhold. De har ikke møtt en forkynnelse som viser dem at den nye fødsel representerer et mirakel som finner sted som respons til full overgivelse til Gud, fullt oppgjør med selvet og mottakelse av himmelsk kraft til seier.

JB

 

Tags: , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply