Opprinnelsen til ondskap

 

Fra hvor startet den første synd?

Fra hvem kom synden? Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle tilintetgjøre djevelens gjerninger.  1 Johannes 3:18

Uten Bibelen ville spørsmålet om hvor synd kom fra forbli ubesvart.

Fra hvilken tid har djevelen vært en morder? Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham.   Johannes 8:44

27 Angels_Lucifer_SatanPå hvilken måte er djevelen knyttet til løgn? Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.  Vers 44

Ble Satan skapt syndig?  Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg. Esekiel 28:15

Esekiel referer her til Satan under metaforen «kongen av Tyrus» (se vers 12) Dette veret sammen med uttalelsen i Johannes 8:44 at han «abode not in truth»viser at Satan en gang var perfekt, og i sannheten. Peter skriver om «engler som syndet» (2 Peter 2:4) og Juda refererer til « the angels that kept not their first estate (Juda 6). Disse englene var en gang uten synd.

Hvilken uttalelse fra Jesus ser ut til å legge ansvar for opprinnelsen til synd på djevelen og hans engler? Da skal Han også si til dem ved den venstre side: «Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler. Matt 25:41

Hva var det som ledet Satan til synd, opprør og fall? Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet. Jeg kastet deg til jorden, Jeg la deg ned foran ansiktet på konger, så de kunne stirre på deg. Esek. 28:17

 For det er du som har sagt i ditt hjerte: «Til Himlene vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg, på sidene lengst borte mot nord.  Jeg vil stige opp over skyenes tinder, jeg vil bli lik Den Høyeste    Jesaja 14:13 -14

I et ord, var det stolthet og selvopphøyelse som ledet til Satans fall, og for disse synder er det ikke noe forsvar eller noen unnskyldning. Hovmod kommer før ødeleggelse, og en hovmodig ånd før fall. Ordspråkene 16:18

Så når vi vet hva som er opprinnelsen, årsaken, kjennetegnene og resultatene av ondskap, så finnes det ingen tilstrekkelig grunn eller unnskyldning man kan gi for den. Å unskylde den er som å forsvare den; og i det øyeblikket den blir forsvart opphører den å være synd. I stedet blir den plutselig akseptabel.

All synd er en manifestasjon av selviskhet i en eller annen form, og resultatene er det motsatte av de handlinger som er motivert av kjærlighet.

Syndens erfaringer vil til slutt være det som gjør at den blir forkastet og for all tid blir fjernet fra alle inteligente vesener i hele Guds univers.

Bare de som på egenrådig vis har klynget seg til og forsvart sin synd vil bli utryddet sammen med den. Det onde vil da bli ødelagt, «så det verken blir rot eller gren igjen. «Mal. 4:1 og De kloke skal skinne som hvelvingens glans Dan 12:3

I kontrast til den stolthet og selvopphøyelse som Satan avslørte, hvilken ånd hadde Jesus?  Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, men Han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset.  Filipperne 2:6-8

Etter at menneskene hadde syndet, hvordan viste Gud sin kjærlighet og villighet til å tilgi?  For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh. 3:16

 

Les videre bibelstudium om Satans skjebne.

 

Fra Bible readings for the home. Review and Herald (Oversatt og tilrettelagt av ETHB)

 

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply