Hvor er de vi elsket nå? Bibelstudium om døden

Løfter vi kan stole på: Døden skal ikke være mer.

Åpenbaringen 21:4 – Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte. »

Jes. 25:8 – Han skal oppsluke døden for evig, og Herren Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt. Fra hele jorden skal Han ta bort sitt folks vanære. For Herren har talt.

dead flowerHva skjer når et menneske dør?

Forkynneren 12:7 – Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som ga den.
1 Peter 1:24 – For: Alt kjød er som gress, og all menneskeherlighet som blomsten på gresset. Gresset visner, og dets blomst faller av.

De døde vender for en stund tilbake til jorden som mennesket ble skapt fra.

1. Mos. 3:19 – I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden. For av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake. »

 

Håp og trygghet for framtiden.

1 Tess. 4:14 – For dersom vi tror at Jesus døde og sto opp igjen, så skal Gud føre dem som er sovnet inn i Jesus, sammen med Ham..

Rom 14:8 – For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Derfor, enten vi lever eller dør, hører vi Herren til.

 

Guds kjærlighet gjør dette mulig og sant.

Joh. 3:16 – For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

 

Både sjel og kropp dør i helvete

Matt. 10:28 – Og frykt ikke for dem som dreper kroppen, men som ikke kan drepe sjelen. Frykt heller Ham som er i stand til å ødelegge både sjel og kropp i helvete.
Evig liv oppnås kun ved Guds nådegave

Rom. 6:23 – For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Jesu gave til røveren på korset

Luk. 23:43 – Jesus sa til ham: «Sannelig sier Jeg deg i dag, du skal være med Meg i Paradiset.» Legg merke til at vi har flyttet kommaet. I originalteksten finnes det ikke komma, slik at dette skriftstedet kan tolkes 2 veier. At dette er den eneste riktige tolkningen forstår vi på bakgrunn av at Jesus ikke dro til paradis samme dag. Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! for jeg er ennå ikke faret opp til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, og til min Gud og deres Gud! (Joh.20:17)

Noen vil leve når Jesus kommer, og vil på den måten være en gruppe som aldri opplever døden.

1 Kor. 15:51-57 – Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.

For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.

tomb Jesus

At Jesus sto opp igjen fra graven, var det sterkeste vitnesbyrdet disiplene hadde på at også vi kan stå opp fra graven.

Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet:

Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din seier?

Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.

Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.

Vissheten om en oppstandelse som Guds trofaste alltid har hatt.

Job 14:14 – Blir en mann levende etter at han er død? Jeg vil vente, alle dagene jeg har strid, helt til forandringen kommer for meg.

Job 19:25 Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet.

Salm. 23:4 – Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For Du er med meg. Din kjepp og Din stav, de trøster meg.

Daniel 12:13 – Men du, gå nå mot enden! For du skal hvile og oppstå til din arvedel ved dagenes ende.

Heb. 11:13 – Alle disse døde i tro, uten å ha fått det som løftene talte om. Men de hadde sett det langt borte og stolte på det. De hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.

Døden kom som et resultat av synden

1.Mos. 2:17 – men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.
Rom. 5:12 – Derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet.
 

Dødsriket et uttrykk for et sted de døde oppbevares til oppstandelsen, She’ol på hebraisk.

lys på mørk bakgrunn

Forkynneren 5:9 – For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting, og de får ikke mer noen lønn, for minnet om dem er glemt.

Forkynneren 12:13-14 ….La oss høre avslutningen på hele dette budskapet: Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker.

For Gud skal føre hver gjerning fram for dommen, sammen med alt det skjulte, godt eller ondt.

Salm. 115:17 – De døde lover ikke Herren, heller ikke alle de som farer ned i stillheten.

Jes. 38:18 For dødsriket kan vel ikke prise Deg. Døden kan vel ikke love Deg. De som går ned i avgrunnen, kan vel ikke håpe på Din sannhet.

1. Mos. 25:8 – Så utåndet Abraham og døde i god alderdom, gammel og mett av dager. Han ble forenet med sitt folk..

Predikeren 9:10 – Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft! For det er ingen gjerning, plan, kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.

 Predikeren 2:14-18 – Den vise har øyne i hodet, men dåren vandrer i mørket. Men likevel måtte jeg erkjenne at det som hender med den ene, også hender med alle de andre.

Så sa jeg i mitt hjerte: Slik det går med dåren, slik går det også med meg, hvorfor skulle jeg da være mer vis? Da sa jeg i mitt hjerte: Dette er også tomhet.

For til evig tid blir det ikke noe sterkere minne om den vise enn om dåren, siden alt som nå er, bare vil bli glemt i dagene som kommer. Og skal ikke en vis dø på samme måten som en dåre?

Derfor hatet jeg livet, for den gjerningen som ble gjort under solen, var bare ond for meg. For alt sammen er tomhet og jag etter vind.

Da hatet jeg også alt mitt strev, det jeg hadde strevd med under solen, for jeg må bare overgi det til det mennesket som kommer etter meg.

Alle kommer til himmelen samtidig

1 Tess. 4:15 – For dette sier vi til dere med et Herrens Ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet

Ap.gj. 13:36 – For etter at David hadde tjent sitt eget slektsledd etter Guds vilje, sovnet han inn, ble begravd hos sine fedre og så fordervelse.

Døden er en fiende som skal opphøre å eksistere

1 Kor. 15:26 – Den siste fienden som skal bli utslettet, er døden

Døden kalles en søvn

Ap.gj. 7:60 – Så knelte han ned og ropte med høy røst: «Herre, tilregn dem ikke denne synden!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.

Joh. 11:11-14 – Alt dette sa Han, og deretter sier Han til dem: «Vår venn Lasarus sover, men Jeg drar for å vekke ham opp.»

Da sa disiplene Hans: «Herre, hvis han er sovnet, vil han bli frisk.» Men Jesus hadde talt om hans død, mens de trodde at Han snakket om søvnens hvile.

Så sa Jesus rett ut til dem: «Lasarus er død».

Luk. 2:29 – «Herre, nå kan Du fri Din tjener ut til å dra herfra i fred, etter Ditt ord.

Ap.gj. 7:59-60 – Og de steinet Stefanus mens han påkalte Gud og sa: «Herre Jesus, ta imot min ånd!»

Så knelte han ned og ropte med høy røst:«Herre, tilregn dem ikke denne synden!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.

Det finnes ikke noe annet liv enn det liv de frelste får i gave

Esek. 18:32 – For Jeg har ikke behag i noens død, sier Herren Gud. Vend derfor om, så skal dere leve!

Joh.11:26 – Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Rom. 8:13 – For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper legemets gjerninger, skal dere leve.
Salm. 39:5 – «Herre, gjør meg kjent med min utgang, og mine tilmålte dager, hvor mange de er, så jeg kan forstå hvor forgjengelig jeg er. »

1 Joh. 5:12 – Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

Synd og endelig død

Esek. 33:14-16  – Når Jeg sier til den ugudelige: «Du skal sannelig dø» og han så vender om fra sin synd og gjør rett og rettferdighet,

så den ugudelige gir tilbake pantet, gir tilbake det han har stjålet og følger livets lover så han ikke gjør misgjerning, da skal han sannelig leve. Han skal ikke dø.

Ingen av de syndene han har gjort, skal bli husket og holdt mot ham. Han har gjort rett og rettferdighet. Han skal sannelig leve.

Esek. 33:11 – Si da til dem: Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i det at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø, Israels hus?

Esek. 33:9 – Men hvis du advarer den ugudelige om at han må vende om fra sin ferd, og han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø i sin misgjerning. Men du har utfridd din sjel.

Esek. 33:8 – Når Jeg sier til den ugudelige: «Du ugudelige, du skal sannelig dø» og du ikke taler og advarer den ugudelige mot hans ferd, da skal den ugudelige dø i sin misgjerning. Men hans blod skal Jeg kreve av din hånd.

Heb. 9:27 – Og slik som det er bestemt for menneskene én gang å dø, og deretter dom….

Jesus har fått fullt herredømme over døden

Heb. 2:14-15 – Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk Han selv del i det på samme måten, for at Han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt – det er djevelen – og for å befri dem som av frykt for døden hadde vært under trelldom hele sitt liv.

Åpenbaringen 1:18 – Jeg er Han som lever og var død, og se, Jeg er levende i all evighet. Amen. Og Jeg har nøklene til Dødsriket og til Døden..

ved sykeseng

Det er trygt å vite hva som skjer videre om døden banker på. Trygghet gir fred også for de etterlatte.

2 Tim. 1:10 – men som nå er blitt åpenbart ved vår Frelser Jesu Kristi åpenbarelse, Han som gjorde døden til intet og førte liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet,

Hvem har håp?

Ord. 14:32 – Den ugudelige styrtes ved sin egen ondskap, men den rettferdige har håp i sin død.

1 Tess. 4:13 – Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, søsken, om dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har noe håp.

1 Tess. 4:16-18 …for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå;  deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord!

1 Kor. 15:55 – Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din seier?

Luk. 20:36 – De kan heller ikke dø mer, for de er lik englene og er Guds barn, siden de er oppstandelsens barn.

Hva er livsånden som går tilbake til Gud?

På hebraisk er ordet Ruach som betyr pust, selve livsgnisten som gjør deg levende.

Salm. 104:29 – Du skjuler Ditt ansikt; de blir skremt. Du tar deres livsånde tilbake; de dør og vender tilbake til støvet.

1 Mosebok. 2:7 Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.

Livet tilhører Gud

Forkynneren 8:8 – Ikke noe menneske har makt over ånden så han kan holde ånden tilbake, og ingen har makt på dødens dag.

 Forkynneren 5:15 – Dette er også noe smertelig ondt. Nøyaktig slik han kom, skal han dra bort. Hvilken vinning har den som bare har strevd for et vindpust?
 

Hva er forskjellen på mennesker med eller uten sjel?

1 Kor. 15:45 Slik er det også skrevet: Det første menneske Adam ble til en levende sjel..

Alle som lever er en levende sjel = et levende menneske. En sjel kan ikke leve uten en kropp. Det er gresk dualisme og fremmed for Guds Ord.

1.Mos. 46:22 ..dette var de barn som Jakob fikk med Rakel, i alt 14 sjeler.

2.Mos. 1:5 De som nedstammet fra Jakob, var i alt sytti sjeler……

70 sjeler dro til Egypt (de hadde selvfølgelig en kropp også) i det nye testamentet ser vi det samme:

Ap.gj. 27:37 Vi var i alt to hundre og seks og sytti sjeler på skipet.

Når noen dør er det slutt med alt

Åpenbaringen 14:13   Så hørte jeg en røst fra Himmelen som sa til meg: «Skriv: Salige er de døde som dør i Herren fra nå av.» «Ja,» sier Ånden, «slik at de får hvile fra sitt strev, og deres gjerninger følger med dem.»

1 Tim. 6:7 – For vi hadde ingenting med oss inn i denne verden, og det er sikkert at vi ikke kan bære noe med oss ut..

Luk. 12:20 Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt blir din sjel krevd av deg. Hvem skal da ha alt det som du har skaffet deg?

Job 7:21 – Hvorfor tilgir Du ikke min overtredelse og tar bort min misgjerning? For nå legger jeg meg ned i støvet, og Du leter nøye etter meg, men jeg er der ikke lenger.

2 Peter 1:14 – For jeg vet at snart kommer tiden da teltet mitt skal legges av, slik som også vår Herre Jesus Kristus har vist meg.

Etter den første død kommer det en oppstandelse. Den andre død er derimot den evige død.

 

oppstandelsen

or Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå; deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren……

 

Åpenbaringen 22:14-15

Salige er de som følger Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Byen.

Men utenfor er hundene og trollmennene og de som lever i hor og morderne og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn.

Rom. 1:32 – Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at de som driver med den slags, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de gir også sin støtte til andre som gjør det

2 Peter 2:12 – Men disse menneskene ligner ufornuftige villdyr som er født til å fanges og utslettes. De taler ondt om de ting de ikke forstår, og de skal gå fullstendig til grunne i sin egen fordervelse,

2 Tess. 1:9 – De skal bli straffet med evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og borte fra Hans krafts herlighet,

Oppstandelsen

Åpenbaringen 20:4-6 – Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. Deretter så jeg sjelene til dem som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.

Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.

Dette er den første oppstandelsen.

Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt, men de skal være prester for Gud og Kristus, og de skal regjere med Ham i tusen år.
Joh. 5:24-26 – Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt Ord og tror på Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet.

Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den time kommer, og er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst. Og de som hører, skal leve.

For slik som Faderen har liv i seg selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv.

1 Kor. 15:22-23 – For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus.

Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden, deretter levendegjøres de som tilhører Kristus, ved Hans komme.

Daniel 12:2 – Mange som sover i jordens støv, skal våkne, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky.

Håpet om en bedre verden kan være en trøst for mange som lider.

Fil. 1:21 – For meg er livet Kristus, og døden en vinning.

Jesaja 57:1-2 – Den rettferdige går til grunne, og ingen legger seg det på hjertet. Barmhjertige menn hentes bort, men ingen forstår at den rettferdige hentes bort fra ondskapen. Han går inn til fred. De hviler på sitt leie, og hver av dem vandrer bent fram
Heb. 13:14 – For her har vi ingen blivende by, men vi søker den kommende.

2 Kor. 5:6-8 – Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren.

For vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige.

Vi er da ved godt mot, og vil heller flytte bort fra kroppen og være hjemme hos Herren.

2 Kor. 5:4 – For vi som er i dette teltet, sukker mens vi er nedtynget. For vi vil ikke bli avkledd, men heller ikledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet.

2 Peter 1:11 – For slik skal det bli gitt dere inngang til vår Herre og Frelser Jesu Kristi evige rike.
Åpenbaringen 22:3-5  Og jeg hørte en høy røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud;  og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort.  Og han som satt på tronen, sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til mig: Skriv! for disse ord er troverdige og sanne.

Linker til mer informasjon:

Se film her:

Finnes det et helvete? http://www.bibeltv.no/?woo_video=finnes-helvete

Hva skjer når vi dør? http://www.bibeltv.no/?woo_video=program-10-hva-skjer-nar-man-dor

Lever sjelen videre? http://www.bibeltv.no/?woo_video=program-10-lever-sjelen-videre

Les her:

Den «udødelige» sjelen http://www.mensviventer.no/mvv17/sjelen.htm

Når den evige ild slukner  http://www.mensviventer.no/mvv10/sodoma.htm

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply