Når mennesker tar Guds plass

Å tolke framtiden         

                                                                                                                                                                                                                                   På flere av de store universitetene og forskningsinstituttene rundt om i verden, er det etablert det som kalles «Think Tanks». Det innebærer at en gruppe mennesker med spesiell kompetanse innen et tema eller disiplin, samles og arbeider som en gruppe over lengre perioder for å finne svar eller løsninger på definerte problemstillinger.

Think-Tank-Banner-1920x480-1440x360Ofte er nobelprisvinnere inviterte til å være med, hvis temaet som studeres ligger nær deres spesielle og unike kunnskapsområde. Ideen er å samle den beste hjernekapasitet som er å finne, og legge alt til rette for at disse ekspertene kan samspille med sine erfaringer og dybdekunnskap, og derfor komme opp med løsninger som ingen klarer å oppdage alene. Det er selvfølgelig viktig at deltakerne behersker logikken og tenkedisiplinen som er knyttet til den vitenskapelige metode, slik at alle aspekter som naturlig hører med til emnet som granskes blir ivaretatt.

Noen av de meste spennende «Think Tanks» gruppene er de som arbeider med framtidsvurderinger. De lager seg scenarier av politiske, sosiale, ideologiske eller kulturelle situasjoner, og leter seg fram til alle faktorene som må være tilgjengelige for at dette eller hint skal kunne finne sted.

Med hensyn til dagens «Coronaepidemi», arbeider en slik gruppe under ledelse av WHO med å kartlegge alle tenkelige utviklinger av denne krisen, og de prøver å forutse hvilke tiltak som på sikt kan gi best mulig beskyttelse for så mange som mulig, når alle sosiale, politiske og resursmessige begrensinger og muligheter tas i betraktning.

En Bibelsk forventning.                                                                                                               I Johannes Åpenbaring kapittel 13, møter vi en framtidsbeskrivelse som presenteres å bli en global hendelse hvor Guds prinsipper og lover byttes ut med menneskelagde bestemmelser. Hvis vi som kristne aksepterer at «hele Skriften er innåndet (gitt) av Gud», 2. Tim. 3:16, kan vi akseptere at detaljene i denne profetien representerer objektiv sannhet.

Versene 14 til 17 i det nevnte kapitlet, forteller at en ideologisk/religiøs, allianse vil lykkes med å samle «dem som bor på jorden», til opposisjon mot Guds plan, og at alle blir gitt (tilbudt) et symbolsk merke eller tegn, som vil avgjøre deres framtidige skjebne.

Personer som velger å ikke ta imot eller akseptere dette merket eller tegnet, og derfor nekter å samarbeide med det ideologiske maktsystemet som står bak, stiller seg på Guds side i denne konflikten. Vi fortelles at alle som ikke vil innordne seg, vil bli truet med døden og blir også nektet å kjøpe og selge. De må ha tillit til at Gud skaffer dem det de trenger for livets opphold.

Fra Åpenbaringen 14:9-12, ser vi at valget å ta imot og akseptere det nevnte merket, vil forårsake et endelig brudd med Guds prinsipper og sannheter, og vil lede til en atskillelse fra Gud. Vi får også vite at de som velger å lyde Gud, synliggjør denne lydigheten og trofastheten, ved å be om og motta Herrens hjelp til å holde seg til Guds evige og hellige lov. Det innebærer at personene som tar imot merket eller tegnet, blir tvunget til å bryte Guds lov.

 

Valgmuligheter                                                                                                                            Denne profetien om en framtidig situasjon, forteller oss en god del om betingelser og konsekvenser. Hvis vi tenker at vi er med i et «Think Tank» team, som har som oppgave å identifisere faktorene som kommer til syne i denne profetien, kan vi begynne å gjøre noen observasjoner. Det første vi merker oss er at selv om alle mennesker på jorden synes å bli dratt inn i denne dramatikken, gis også alle muligheten til å foreta et valg. Sant nok blir konsekvensene av valgene dikterte og håndhevet med makt, men hver person kan foreta en individuell beslutning.

Mange bibelske historier utspilte seg i Babylon. Her er Nebudkadnesars palass.

Mange bibelske historier utspilte seg i Babylon. Her er Nebudkadnesars palass.

Selv om vi i denne spesielle artikkelen ikke kommer inn på hva dette merket eller tegnet er, noe vi ønsker å utdype i et annet innlegg, og vi heller ikke identifiserer maktsystemet som skaper den globale situasjonen, kan vi gjøre noen viktige observasjoner. Den nevnte bibelteksten i Åp. 14:12, presiserer at kristne kan motsette seg det diktatoriske maktapparatet, og de kan nekte å tilpasse seg kravet og trusselen de møter.

Eksempler.                                                                                                                               Guds ord møter oss med eksempler på at gudfryktige mennesker valgte å lyde Herren selv om konsekvensene var dramatiske. En beretningen i det tredje kapittel i Daniels bok i Bibelen, forteller om tre jødiske ungdommer som fikk valget mellom å tilbe et gudebilde som alternativ til himmelens Gud, med dødsstraff som utfall hvis de ikke adlød. De valgte døden framfor ulydighet, enda de i forveien ikke kjente til at Gud ville redde dem på mirakuløst vis.

De tre ungdommene som ble satt på prøve av Babylons konge, ventet ikke til den dramatiske hendelsen, før de bestemte seg for om de skulle leve eller dø. De hadde i flere måneder observert byggingen av det kjempestore gudebildet, som symboliserte kongen selv, og som alle ville bli tvunget til å falle ned og tilbe. De kjente til kongens behov for å bli hyllet som gud, og da de måtte møte opp denne avgjørende dagen, visste de hva som kom til å skje. I forveien hadde de bestemt seg for å være trofaste og aldri gå på akkord mot Guds prinsipper og aldri bryte hans hellige lov.

martyr1Også under romerkeisernes forfølgelse av de kristne, ble mange troende stilt på valg og måtte gi offentlig til kjenne om de ville tilbe keiseren eller Gud. De visste at de ville bli løvemat om de valgte å være trofaste mot sin bekjennelse, likevel var det mange som gikk til døden som Jesu martyrer.

Det heter at de fleste takler de store livskrisene på samme måte som de håndterte de små, og at de fleste dør slik de levde. Disse påstandene indikerer at de valgene vi kommer til å ta når vi blir satt på prøve, må tas i forveien, og bare reflekterer den mentalitet og karakter vi har latt Gud bygge i oss før de avgjørende hendelsene kommer i våre liv.

Mange kristne observatører som har Guds ord som referanse, er enige om at flere av faktorene som er nødvendige for at den religiøs/politiske verdenssituasjonen som Johannes åpenbaring kapittel 13 beskriver, er ved å nærme seg. Om vi lever når det finner sted, vet ingen av oss, men vi kan vite at det er i dag og i morgen og videre, at grunnlaget for de valg vi kommer til å ta i en slik krisesituasjon, blir avgjort. Ved å velge å lyde Gud i livets små hendelser, ved daglig å be om hans kraft til å være trofaste når alternative valg presses på oss, former Herren i oss en karakter som vil fortsette å lede oss til framtidig lydighet.

Mennesker eller Gud                                                                                                                   Alle som i den framtidige trosprøven aksepterer det avgjørende merket eller tegnet, og gir til kjenne at de setter Guds lov til side for å følge menneskelige vedtekter, kunne ha valgt trofasthet mot Herren. Grunnen til at de ikke gjør det, er at de har forsømt å etablere et personlig forhold til Jesus og har unnlatt å gjøre Guds prinsipper og hans lov til sin egen preferanse.

Karl Rahner og Henrich FriesI anstrengelsen med å finne de beste metodene til å vinne tilbake protestanter til «moderkirken», oppdaget de katolske jesuitt-teologene Karl Rahner og Henrich Fries noe som vedkommer dette temaet. I boken: «Unity of Churches an Actual Possibility» (Kirkesamfunnenes enhet, en reell mulighet), forteller de om sine funn, og skriver at protestanter generelt sett er like passive som katolikker når det gjelder å ha et personlig trosfundament, og at de fleste overlater til sine ledere å bestemme innhold i tro, lære og praksis. Det betyr at de velger å være uvitende om hva Gud forteller i sitt ord, og de velger å la mennesker ta Guds plass.

Hver enkelt av oss kan gjøre et bevisst valg om ikke å la noen bestemme hva vi skal tro om kristne temaer. Når vi ber om Jesu Ånds veiledning og søker i Guds ord etter sannhet, vil vi finne alt som er nødvendig å vite. Det spiller ingen rolle hvor anerkjente enkelte pastorer og forkynnere er, og uansett hvor høy status og berømmelse de har i sine ulike kirkesamfunn, må vi aldri gjøre dem til garantister for sannhet. Vi skal og må eie en sunn og velmenende kritisk holdning til all forkynnelse, slik at vi undersøker fra Guds ord om det som legges fram er holdbart.

Det heter at sannhet må elskes før den oppdages. Like riktig er det å hevde at sannhet bare finnes av dem som i forveien elsker den og derfor er beredt til å gripe den straks den blir synlig.

Gud inspirerte den bibelske profeten Jeremia til å forkynne: «Så sier Herren: Forbannet er den mann som stoler på mennesker og holder kjød for sin arm og vender sitt hjerte fra Herren», Jer. 17:5.

Tags: , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply