Jesuittenes «come-back»

 

Den nye pavens jesuittbakgrunn har i det siste vært gjenstand for mye debatt, både innen den katolske kirke og i protestantiske fora. Et søk på nettet hvor ulike aktuelle nøkkelord blir benyttet, gir et inntrykk av diskusjonenes bredde og alvor.

jesuitemblem

Jesuittenes emblem rammet inn av oldtidens symbol for soldyrkelsen

Katolske jesuitter hevder at de med letthet kan se pavens jesuittbakgrunn synliggjort i pavens prioriteringer og fokusering. Behovet for å rydde opp i alt som kan være en hindring for kirkens vekst og innflytelse og anstrengelsene med å gjøre den katolske kirke attraktiv for «atskilte brødre», er ekstremt lett å registrere.

Omtrent hva som helst synes å være tillatt, til og med å gå på akkord med og kritisere kirkens egne funksjoner og aktiviteter, bare handlingen kan åpne veien for pavekirkens endelige mål.

Organisasjonen som paven tilhører, «Jesu selskap», som spanjolen Ignatius Loyola etablerte i 1540, har gjennom historien involvert seg i såpass mye vold og drap i «Guds navn», at bevegelsen har hatt et vanskelig rulleblad å bære. Jesuittenes rolle i inkvisisjonens tortur og drap på bokstavelig millioner av mennesker, som ikke aksepterte katolsk lære og teologi, er alt for kjent til å ignoreres.

I ettertid har noen ideologiske liberalister, men naturlig nok også katolske kilder, gitt inntrykk av at fordømmelsen av jesuittene, var en ondsinnet handling styrt av visse anti-katolske krefter som bare demonstrerte sin religiøse diskriminering.

Saken er nok langt mer alvorlig, siden jesuittenes grusomme historie var meget godt kjent og lett kunne dokumenteres. Pavekirken vektlegger naturlig nok jesuittenes nidkjære arbeid for å fremme katolsk teologi og ikke minst organisasjonens anstrengelser med å etablere politiske kontakter og skape allianser som kunne tjene kirkens hensikter.

Tidligere i dette århundre ble som kjent jesuittene nektet adgang til Norge. Forbudet gjaldt fra 1814 til 1956.  I dag er få kristne oppmerksomme på årsakene til forbudet fra 1814, da jesuittparagrafen ble skrevet inn i Norges grunnlov.

Jesuitt ordenen ble stiftet i Paris i 1534 av Ignatius Loyola (1491 – 1556). På det første vatikankonsil spilte jesuittene en avgjørende rolle når det gjaldt vedtaket om pavens ufeilbarlighet. Det var under det samme konsilet at pave Pius 9 opphøyet kirkens «moral-teolog», helgenen St. Alphonsis Maria de Liguori, til æresdoktor. Det er denne «moral-teologen» som utkrystalliserte for kirken den mentaliteten som kommer til syne i den grusomme jesuitt-eden. Det følgende er hva en av kirkens egne geistlige har å si om denne morallærerens ideologi.

«Det er ikke den last som ikke finner sitt forsvar hos jesuittene. Det er ikke den mened eller helligbrøde, fadermord, voldtekt, bedrageri eller foræderi som ikke kan dekkes over eller framstilles som gunstig i ly av deres dispensasjoner.» (Pater Paul Sarpis’ brev i Symonds Renaissance in Italy, del I side 225-226.)

Kritisert av sine egne.

En annen katolsk historiker har dette å si om den moral Alphonsus Liquori ga jesuittene som leveregel og kirken som holdning. Han skriver: «At Liguori er opphøyet til kirkens æresdoktor side om side med Augustin og Ambrosius osv., er den største skandale som overhode er skjedd på den teologiske vitenskaps område».

«Dette er en mann med falske moralsetninger, pervers dyrkelse av jomfru Maria, som stadig bruker de groveste fabler og falsknerier, og som gjør hans skrifter til en samling av villfarelse og løgn. I hele kirkens historie kjenner jeg ikke et eneste eksempel på så forferdelig og fordervelig virkning. Og likevel tier alle bom stille på dette punkt. Og i alle de teologiske presteskoler blir den oppvoksende slekt forgiftet med Liguoris verker.» (Igaz von Döllinger. Declarations and Letters on the Vatican Decrees, side 119.)

Det følgende er noen utdrag fra den berømte jesuitt-eden. Den rammes inn av og finner sitt uttrykk i Den katolske kirkes nevnte morallærer Alphonsus Liguoris tenkning og tillatelser. Ikke et eneste ord av denne eden er offisielt trukket tilbake av Den katolske kirke, men enkelte katolske kilder prøver å benekte at eden noen gang eksisterte eller var en faktor i utdannelsen av nye jesuitter. Andre katolske kilder bekrefter edens originalitet.

Sitatene fra jesuitteden er hentet fra arkivene til USA’s kongress, datert 15. februar 1913. Eden er også gjengitt i en bok som på norsk ville hete «Helvetes ingeniørkorps» av Edwin A Sherman, USA’s kongressbibliotekets katalog, kort nr. 66-43354.

Utdrag fra jesuitt-eden.

«Blant romersk katolske skal du være romersk katolsk, endog til å være en spion blant dine egne brødre. Ikke tro på noe menneske. Ikke ha tillit til noen. Blant reformerte vær en reformist. Blant hugenotter vær en hugenott. Blant kalvinister vær en kalvinist. Blant protestanter vær en protestant. Vinn deres tillit og strev endog etter å kunne forkynne fra deres talerstoler og tal om nødvendig med all den avsky du kan finne i din natur imot vår hellige religion og paven. Ja, tillat deg endog å synke så dypt at du blir en jøde blant jøder, slik at du kan skaffe tilveie all informasjon til fordel for din orden, som en trofast soldat av paven.»

«Still deg på side med debattantene som er i konflikt, men i hemmelig avtale med din jesuittbror, som kan være engasjert på den andre siden av konflikten, men som likevel tar åpent avstand til det du måtte være engasjert i, bare kirken, til slutt, kan ha fordel av det, ved betingelser som oppnås i fredsavtaler og ved at hensikten helliger midlene.»

«Du er blitt vist din plikt som spion, til å samle all statistikk, fakta og informasjon som det er mulig for deg å komme over, fra enhver kilde. Til å finne din plass i den protestantiske families sirkel og andre kjettere av enhver klasse og karakter, så vel blant handelsmenn, bakere, advokater, i skoler og universiteter, i parlamenter og i lovgivende forsamlinger, til å være alt for alle, for pavens skyld, han du tjener til døden.»

«Du har herved mottatt din instruks … og har tjent som skriftefar og prest, men du har ennå ikke blitt innviet med alt som er nødvendig for å styre eller kommandere Loyolas hær i pavens tjeneste. Ingen kan her utvise autoritet som ennå ikke har dedikert sin gjerning med kjetteres blod, for uten at blod blir utgytt, kan ingen bli frelst.»

«Jeg lover og utroper… at jeg ikke vil ha noen mening eller vilje som er min egen, eller noen mental reservasjon, selv ikke som et dødt kadaver, men uten forbehold vil adlyde hver eneste ordre som jeg kommer til å motta fra mine overordnede i pavens og Jesu Kristi arme.  At jeg vil dra til en hvilken som helst havn, uten å klage og vil være underdanig eller lydig mot hva som enn blir sagt meg – erklærer og lover jeg videre, at jeg vil – når anledningen byr seg, være engasjert i en uforsonlig krig, hemmelig eller åpen, mot alle kjettere.»

 

«At når det nevnte ikke kan bli utført åpent (eller i offentlighet), lover jeg i hemmelighet å bruke forgiftning, kvelning, korden (kniven), og kuler og at jeg ikke vil la meg stanse av personers kjønn, alder eller tilstand og at jeg vil henge, knuse, koke, flå, kvele eller begrave levende disse forbannede kjettere og skjære opp magene på deres kvinner og knuse deres spedbarns hoder mot veggen – for å utrydde for alltid deres avskyelige rase.»

«For å finne ut fakta om alle ting, bør vi alltid kunne hevde at hva som synes å være hvitt kan påstås å være svart hvis den hierarkiske kirken erklærer at det er slik.»

Organisasjonen som forfattet overnevnte ed og arbeidsdefinisjon for sine åndelige soldater har alltid påstått og hevder ennå at Den katolske kirke aldri kan forandre mål og hensikt. En gang i sin utdanning som jesuitt-prest, har også nåværende pave sannsynligvis måttet avgi denne eden for å kunne inneha den posisjon og rolle han etter hvert fikk i sitt hjemland.

Vi ønsker alle protestanter lykke til med det utstrakte økumeniske arbeidet som nå finner sted for å skape enhet og gode samarbeidsformer med pavekirken. Hvis informasjon fra Guds ord oppleves aktuell vedrørende pavemaktens rolle i verdens religiøse framtid, anbefales du å lese Johannes Åpenbaring kap. 13 versene 3, 8 og 15, og også merke deg sammenhengen i budskapene i disse versene.

 

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply