Når skal Antikrist sette seg i Guds tempel?

Siden endetidsbegivenheter ser ut til å skje i rask rekkefølge akkurat nå, er det mange som tar fram Bibelen for å lese om det som skal finne sted.

Mange som har lest bøker og hørt forkynnelse som sier at Satan skal sette seg i Guds tempel og gjøre slutt på ofringer, ser dette som et endetidstegn. Men først må det bygges et tempel, for det finnes jo ikke mer. Derfor er det mange kristne i dag som støtter jødene i at de må få seg et nytt tempel på tempelhøyden i Jerusalem.

Men vent nå litt! Vil dette bli et Guds tempel? Vil himmelens Gud bo der, slik han tidligere bodde i Israelfolkets tempel? Vil han at ofringene skal gjenopptas? Det er spørsmål som må besvares før temaet om et nytt tempel vurderes.

Jødene tror at et nytt tempel vil innvarsle den messianske tidsalder og at Messias da endelig vil komme og det vil bli fred på jorden. Deres agenda bygger altså på premisset at kristendommens Kristus ikke var den Messias Skriftene lovet. De ønsker seg en annen Messias, og derfor vil de ha et nytt tempel. De kristne som støtter deres anstrengelse, med å få bygget det nye templet, har en helt annen agenda, for de venter faktisk på Kristi motpol, nemlig Antikrist, som i deres ideologi, også trenger et tempel.   

Det neste spørsmålet vi må stille oss er om profetien i Bibelen, om at antikrist skal sitte i Guds tempel, stemmer med den populære teologien som skaper denne forventningen.

Her er de to skriftstedene som benyttes og som vi må studere i sin sammenheng for å kunne forstå.

Daniel bok 9. kapitel.

Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige by, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve Det Aller Helligste.

Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil Messias, Fyrsten (The prince), kommer, skal det være sju uker og sekstito uker. Gaten og vollgraven skal bli bygd igjen, men i tider med trengsel.

(7+62 = 69 uker. I profetier menes År-uker introdusert i Mosebøkene. På samme måte som det skulle være 6 arbeidsdager og en hviledag i hver uke, skulle det samme skje med årene. 6 arbeidsår og det 7 året så skulle jorden og folkene hvile. Messias skulle stå fram 69 år-uker etter en befaling om gjenreisning av Jerusalem. Den siste befalingen kom år 457 BC fra keiseren i Persia, og nøyaktig 69 år-uker etter sto Jesus fram og ble døpt i Jordan elven. 69 år-uker blir 69 x 7 (en uke) = 483 år).

Den falske fortolkninger som har bredt om seg i kristenheten i dag, er en fortolkning uten bibelsk fundament. Det står ingen steder at de 70 år-ukene skal splittes opp og at den siste uken skal utsettes. Det ødelegger også fullstendig at det var Jesu offer, midt i uken, som avskaffet ofringene av vær og bukker, som Paulus sier. Det var Jesus som kom med en ny pakt, tydelig beskrevet i Det nye testamentet.

Etter de sekstito ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal Han ha. Folket til en fyrste som skal komme, skal ødelegge byen og helligdommen. Slutten på det skal komme med en flom. Inntil enden skal det være krig, ødeleggelser er fast bestemt.

De to setningene som er uthevet er en bisetning., som fortsetter i andre halvdel av neste vers. Det meste av Salmenes bok er skrevet på samme måte.

FØRST fortsetter historien om Messias, som skal stå fram og utryddes i samme år-uke (tidsperiode på 7 år). De neste setningene tar vi sammen med andre vers.

Han skal stadfeste en pakt med de mange i én uke. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer.

I løpet av denne uken som danner begynnelsen på den 70 uke, skal Messias stadfeste en pakt med mange. Dette er pakten som er beskrevet i Jeremias og gjentatt i Hebreerbrevet 8:8.10. Det er Jesus som stadfester denne pakten. Dette skjer i den 70 uke. Det er ikke antikrist som stadfester en pakt. Han er ikke på banen i det hele tatt her. Hvilken pakt er det Massias stadfester? Når han midt i uken gjør slutt på slaktoffer og grødeoffer, så er det fordi Jesus døde midt i år-uken, altså 3 ½ år etter at han sto fram. Altså «Midt i uken». Å ta vekk denne uken og gjemme den til endetiden gir ingen mening, og det står ingen steder at det er en tolkning fra Skriften. Det ødelegger hele Messiasprofetien.

Bevisene på Romerrikets ødeleggelse av Jerusalem og tempelet finnes på Titusbuen i Roma. De bærer med seg skatter fra tempelet.

På styggedommenes vinge skal det komme en som ødelegger. Det skal vare inntil den fastsatte enden skal bli utøst over den som ødelegger», vers 24-27.

Fyrsten som kommer og ødelegger byen og tempelet er selvfølgelig romerne. De blir 4 ganger nevnt som de som ødelegger. De kommer på en fastsatt tid og de kommer på styggedommens vinger. Jesus levde i den 70de år-uken og han identifiserer Romerriket som ødeleggelsens styggedom – som profeten Daniel har talt om – som han sier. Han sier at det er de romerske hærer og det er de som ca. 40 år senere ødelegger byen og helligdommen/templet.

Siste uken er utgangspunktet i denne forståelsen. Skjedde det noe de siste 3½ årene, før de 70 var omme? Ja evangeliet ble forkynt for jødene. Mange, ja tusenvis, kom til troen. Men så satte forfølgelsen inn for fullt og de kristne ble drevet vekk. Stefanus ble steinet nøyaktig når de 70 årene var slutt. Det står at han så Jesus STÅ ved Guds høyre hånd. Når noen sto, var det et tegn på dom. Akkurat som folk reiser seg i en rettsal når dommen blir forkynt. Dommen ble nå forkynt over den jødiske nasjon. De 70 år-ukene som de hadde blitt gitt, var nå forbi.

Det neste skriftstedet som blir brukt, må derfor bety noe annet.

Paulus brukte Daniels bok flittig. Det gjør han også i dette kapitlet. I 2. Tess. 2 kapittel, skriver han noe som kan lyde mystisk, men som kan forstås sett i lys av Guds Ord.

«La ingen forføre dere på noen måte! For den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. Hvilken dag og hvilket frafall? I vers en sier han at dagen det gjelder er “vår Herre Jesu Kristi gjenkomst”. Før det skal det komme et frafall fra troen. Så kommer antikrist:

Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles gud eller som blir tilbedt, slik at han sitter som om han var Gud i Guds tempel. (Han både later som om han er Gud og later som om det er i Guds tempel han sitter) og viser seg selv fram som om han er Gud.

Dette er helt klart antikrist. Dette er årsaken til at enkelte kristne heier fram et nytt jødisk tempel. Dette er jo nødvendig hvis antikrist skal sette seg der? Men vil et nytt tempel i Jerusalem være Guds tempel? Et tempel hvor ofringene skal starte opp igjen, ofringene som opphørte da Jesus ble det sanne offerlammet? Guds shekina (herlighet) flyttet seg vekk fra tempelet i sin tid, før babylonerne kom og rev det ned. Hvilket tempel kan det menes da? Guds tempel kan det ikke være! Siden det er Paulus som skriver dette, kan vi la han fortsette å forklare.

Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse ting?

Paulus minner dem om at dette har han allerede forklart inngående til de troende i Tessaloniki. ‘Og nå vet dere hva som holder igjen, for at han kan bli åpenbart i sin egen tid. Derfor vet de nå hva det er som holder igjen’, er budskapet til Paulus.

Det lille hornet vokste fram på det fryktelige dyret

For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som nå holder igjen, skal bli tatt bort.  Å være lovløs her er ikke å bryte menneskelige lover, men Guds lov. Hva er det som holder igjen? For å forstå det må vi til Daniels bok igjen. Til kap.7: 8.24.25 Her er noen av de samme kjennetegn på antikrist. Denne makten skulle oppstå som et lite horn på et dyr som allerede eksisterte. Dyr betegnet store makter. De 3 første dyrene (maktene) som er beskrevet identifiserer Bibelen selv: Babylon, Medo-Persia og Grekenland. Det neste kommer i rekkefølgen etter Grekenland. Det er ikke en del av Grekenland for det skulle vokse seg mye større, (umåtelig stort, Daniel 8:9). Det fjerde dyret skulle være ‘annerledes’ og verre og det lille hornet og skulle vokse ut av Romerriket (som kom etter Grekenland).

Frafallet kom i særdeleshet etter at forfølgelsene ble borte. Nå var det et flertall på kirkemøter som avgjorde sannhet, selv endringer av Guds lov kunne vedtas her. De som ikke godtok dette ble møtt med mirakuløse brev fra himmelen. Helgendyrkelse ved hjelp av mirakler og mye mer. Biskoppen i Rom tok ledelsen i den etterhvert frafalne kirken. Kirken i Rom overtok keisermakten mer og mer.

Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre ved sin gjenkomst i herlighet.

Dette betyr at ‘den lovløse’ ikke kan være kun en person. En persons innflytelse kan ikke vare fra Paulus tid og til Jesu gjenkomst. Derfor må det være en makt, et system eller en organisasjon.

Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst.  Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen, for at alle de som ikke trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt. 

Kjærlighet til sannheten er det eneste som kan redde oss fra urettferdighetens forførelse i endetiden. Det som IKKE kan redde oss er kraft, tegn og løgnens under. ‘Tegn og under -bevegelsen’ er den største kristne forførelsen i den tiden vi nå lever i, den var også virksom på Paulus’ tid, men ikke i den skala vi ser nå. De har fått et monopol i store deler av den kristne verden når det gjelder tolkning av endetidens profetier, selv om de fleste ‘tegn og under’ viser seg enten å være falske eller stå under spiritistisk innflytelse. Johannes åpenbaring kaller dem andre steder med et samlebegrep, nemlig, ‘Den falske profet’. Det blir vanskelig å gå imot dem i den siste tiden. 2.Tess 2: versene 3-12.

Tronstolen som kun paven har lov å sitte på, er en kopi av Guds tronstol med kjeruber på hva side. Paven kaller seg Jesu vikar på jorden, men den som skulle komme etter Jesus, var Hans Ånd som skulle bo i alle. Pavene opp igjennom historien har flere ganger kalt seg selv for Gud på jorden. Han kaller seg Padre-Pater, men Jesus sa at vi ikke skulle kalle noen på jorden vår far. Vi har en far – i himmelen. Han fremmer tilbedelse av Jomfru Maria. Men hun er et menneske som alle oss andre. Listen er lang.

Hva var det som holdt igjen? Hva måtte bli tatt bort før ‘Lovløshetens hemmelighet kunne komme til syne?

Jo, det var det verdslige og hedenske Romerriket som måtte tas bort, og da ville Antikristmakten oppstå. Alle de kristne, som hadde lyttet til Paulus forkynnelse om dette temaet, visste det. ‘Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse ting? spurte han. At de husket hva Paulus hadde sagt, er nedskrevet hos Irenaeus av Lyons, Tertullian, Hippolytus, Cyril av Jerusalem, John Chrysostom, St. Jerome, Ageruchia og St. Augustine av Hippo. Selvom sistnevnte ble forvirret da han levde da det skjedde.

Det er mange hedeske symboler i Vatikanet. Den nyeste representasjons hallen har modell av en slange. Slangen er et symbol på Satan.

De første kristne visste og husket det, dagens kristenhet har glemt det. Det romerske keiserriket måtte vike før det romerske antikristelige paveriket kunne begynne å fungere. Alle de store protestantiske reformatorene så det og forkynte at det var den romersk katolske kirke som oppfylte absolutt alle Bibelens kjennetegn på å være den historiske antikristmakten.

Boka: ‘The Rise of the Mediaeval Church’, av A.C. Flick, side 150, presiserer: ‘Ut fra ruinene til det politiske Romerriket, framsto det store moralske (eller kristne) riket i skikkelse av den enorme Romerske kirken’. Mange historikere, hevder at det katolske kirkeriket, ble en videreføring av det hedenske Romerrikets makt, storhet og innflytelse’. Bibelen kaller makten Antikrist.

EB

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply