Falske profeter avslørt – del 1

                        Del 1. Hva lærer Bibelen om falske profeter?

                    Del 2. Falske profeters spådommer om Donald Trump.

Med profetisk klarsyn så Jesus ned til den siste tid, som mange av oss tror er vår tid, og observerte et stort problem i den kristne menigheten. Han så at mange falske profeter forkynte løgn og at mange dessverre trodde på deres usanne påstander. Jesu direkte advarsel er: «Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange», Matt. 24:11. Merk deg at det både skal være mange som hevder at de er Guds profeter, men som egentlig ikke det, og at det skal være mange som lytter til dem og lar seg forføre.

Uttrykket «forføre» må nødvendigvis henvise til aktiviteten å «føre» eller «lede» lytterne vekk og bort fra det som er objektivt sant og forårsake at Jesu og apostlenes lære blir forkastet.

bHinn

“Touch not the anointed” eller rør ikke Guds salvede, er kjente ord fra en av de mange falske profeter i USA for tiden, Benny Hinn. Dermed avskrekker de enhver form for sunn kritikk.

Om vår tid sier også Jesus: «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og undre» … Matt. 24:24. Her informerer Jesus oss om falske profeter som fungerer nå i endetiden, som tydeligvis har kontakt med åndskrefter som gjør at de kan utføre magiske og overnaturlige «store tegn og undre». Inntrykket som formidles er at de mirakuløse gjerningene disse selverklærte profetene framviser, kan være forårsaket av djevelen og hans falne engler, som i Bibelen er definert å være onde ånder. Dette spillet har til hensikt å forføre og bedra mennesker til å tro at budskapene som formidles er Guds sannheter.

Når Jesus inkluderer «falske messiaser» sammen med de «falske profetene», kan vi lettere forstå hva han mener, når vi vet at ordet «messias» betyr «salvet» (av Gud). Selv om mange, nå i den siste tid, også vil påstå at de er Jesus som er kommet tilbake, vil også mange av de falske profetene gjøre krav på å være «salvet» og utpekt av Herren til det de holder på med.

Kritisk holdning

Siden teologi er temaet, må det være riktig å påstå at det er farlig å være naiv. Da menes ikke noe som har med intelligens å gjøre, men en ureflektert godtroenhet som forårsaker at vi ikke bryr oss om å vurdere og etterprøve det som hevdes å være sannhet. Siden Jesus selv har advart oss om løgnaktige forkynnere, teologisk forførelse og bedrag fra talerstolen i kristne menigheter, er det uklokt å være likeglade og tankeløse om det vi aksepterer og tror. Apostelen Johannes formidler denne advarselen på følgende måte. «Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden», 1. Joh. 4:1.

Hvordan kan vi teste om det er Guds Ånd eller en ond ånd som er kilden til den forkynnelsen vi lyttet til? Svaret er at vi må sette av tid med Bibelen og samtidig be om Herrens veiledning til å oppdage hva som er sant og hva som er løgn. Hvis det er konflikt mellom det som framlegges i både skriftlig og muntlig forkynnelse, med læren til Jesus og apostlene, må vi velge å holde oss til hva Guds Ord forteller.

«Vær edrue», skriver apostelen Peter, for «deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke», 1. Pet. 5:8. Denne advarselen forteller oss at Guds store mostander aktivt leter og søker etter mennesker som lar seg forføre. Vi kan alle, ved Guds hjelp, velge oss bort fra å tilhøre djevelens målgruppe, og bli mindre sårbare for hans falskhet. Vi kan være velmenende kritiske og derfor sjekke sannhetsinnholdet i all kristen forkynnelse, uansett hvor den kommer fra.

Tillit til mennesker

Det er lett å registrere at ikke få kristne har «gurupastorer» eller favorittevangelister, som de følger og tror på, uten å reflektere over hva som forkynnes. Vi burde aldri slutte å være forsiktige med hva og hvem vi aksepterer som sannhetskilder. Satan kan også forføre kristne forkynnere og lede dem til å framholde tolkninger og profetier som ikke er i harmoni med Skriften. Bibelen forteller til og med at Satan selv kan «skape seg om til en lysets engel», 2. Kor. 11:14, i et forsøk på å bedra dem som er mottakelige for hans usanne påstander.

Vi hører ofte troende mennesker si at som menighetsmedlemmer i et kirkesamfunn, burde vi ikke være kritiske til hva pastoren eller presten formidler, for en slik holdning demonstrerer det motsatte av kristen kjærlighet. Denne påstanden er en usann myte, siden kjærlighet, anerkjennelse, velvilje og en åpen innstilling, aldeles ikke er opponerende til kjærlighet for sannhet og respekt og aktelse for innholdet i Guds Ord. Ingen av oss burde gå på kompromiss med sannhet, samvittighet og indre overbevisning som er ankret i Bibelen.

Jeremia, en av Guds virkelige profeter i det gamle testamentet, var en av de som fikk beskjed fra Gud om å advare mot alle de falske profeter på hans tid.

Jeremia, en av Guds virkelige profeter i det gamle testamentet, var en av de som fikk beskjed fra Gud om å advare mot alle de falske profeter på hans tid.

All falsk lære som ned gjennom historien ødela Jesu Kristi evangelium, og dro inn i den kristne tro flere ubibelske dogmer, hedenske tradisjoner, ritualer og seremonier hentet fra andre religioner, ble lansert av teologene. Tittel, teologisk doktorgrad og posisjon representerer aldri en sannhetsgaranti. Det er ikke uten grunn at Herren gjennom profeten sier: «Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker», Jer. 17:5.

Jeg må innrømme at ved anledninger jeg selv har hatt til å forkynne i ulike kirkesamfunn, både i misjonsforbundet, hos baptister, metodister og i statskirken, har jeg noen ganger begynt min framleggelse med påstanden: «Ikke tro på noe av det jeg skal fortelle deg i dag». Den umiddelbare responsen fra tilhørerne viser mange overraskende ansikter, inntil jeg legger til, «før du har sjekket med Bibelen for å se om min forkynnelse er samstemt med fasiten.»

Også apostelen Paulus skriver i 2, Tess. 2:10, at mange lar seg villede, «fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten», som Jesus i Joh. 17:17, definerer å være innholdet i Guds Ord. Denne tragiske feiltakelsen finner sted fordi de forførte ikke studerte Bibelen, som ville vist dem hva som er sannhet. Derfor blir de lett ofre for falske profeters spill, siden de ikke evner å avsløre innholdet i ubibelsk forkynnelse.

mensviventercover44mini

Det ble skrevet mye om disse falske predikantene i dette bladet allerede for 15-20 år siden. Kan leses igjen på mensviventer.no

Jesus sa også: «Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, (utkledd som ekte «får») men innvendig er de glupende ulver», Matt. 7:15. Her får vi bekreftet at falske profeter gir inntrykk av å være Bibel- og Jesutro kristne, men de er ikke opptatte av å formidle det Jesus sto for, forkynte og representerte. De har en agenda som forbigår kristen sannhet og ekthet og styres av motiver og prioriteringer som ikke er i harmoni med Guds Ord. De er «falske profeter, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler», 2. Kor. 11:13.

I løpet av de siste nesten 30 årene, har vi i vårt kristne nyhetsbrev «Mens vi venter», tillatt oss å påpeke og advare mot aktivitetene til en rekke falske profeter, som lenge har herjet innen kristenheten. Nye «spåmenn» dukket opp hele tiden, og kom med framtidsprofetier som omtrent alltid var feil. Noen kristne miljøer har faktisk adoptert parolen at alle som selv hevder at de er en Guds profet, må aksepteres som sanne profeter. Det innrømmes at vi i løpet av disse årene mottok en god del «pepper» og beskyldninger, når vi kunne dokumentere at mange av de populære «profetene», gang på gang tok feil i sine spådommer.

Noen av disse profetene lærte seg etter hvert «å profetere» i så generelle vendinger som mulig, slik at det ble vanskelig å finne ut om det de sa var sannhet eller løgn. Når de «profeterte» personlige «horoskoper» eller fortalte at Gud hadde vist dem at en «spesiell velsignelse» ville komme over et gitt sted eller spesielle personer, ble det vanskelig å finne bekreftelse på påstanden.

Selvlagde profetier

En profilert norsk selverklært «profet» innen pinsebevegelsen, fortalte i en lang artikkel på sin webside, om tiden han var på en profetskole i USA, for å lære å bli profet. Det var ikke snakk om at Gud utpekte sine profeter, men at de som selv ønsket å blir en profet, kunne lære det på en skole eller på et kurs. Han fortalte at de ble instruerte om alltid å komme med så allmenne og «vage» profetier, at ingen kunne anklage dem og hevde at det de sa ikke kom fra Gud.

En annen viktig observasjon som hjelper oss å forstå hvorfor disse profetene så ofte tar feil, er å vite at i disse profetskolene, lærer de at egne tanker blir til Guds tanker, når de selv ønsker at det skal være slik. På den måten blir deres egne ideer og preferanser til profetier som de hevder at Gud ga dem.

Utrolig mange har blitt villedet av falske profeters usanne «spådommer», og ikke få har erfart trosmessig fallitt ved å stole på deres forutsigelser. I tillegg er en ikke-troende verden gitt grunn til å håne det kristne budskapet, og gitt begrunnelser til å stemple vår bibelske tro som en ideologisk bløff.

I del 2 av denne presentasjonen, skal vi se på hvordan en rekke såkalte profeter i USA, kom med mange falske profetier knyttet til årets presidentvalg. De hevder at Gud talte direkte til dem og sa at Donald Trump skulle vinne valget. Vi skal også forholde oss til disse profetenes reaksjoner etter at det ble demonstrert at det aldeles ikke kunne ha vært Gud som talte til dem. Det presiseres at i denne artikkelen vil det ikke tas stilling til selve valget, eller personene Trump eller Biden, men bare ha som fokus de mange påstandene som de nevnte profetene fremla.

Tags: , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply