En advarsel og appell fra adventistsamfunnets verdensleder

 

Ted Wilson har tydeligvis ikke endret sin forståelse av adventistsamfunnets oppgave og misjon, etter at han i 2010 ble valgt som dette kirkesamfunnets øverste leder. I sin innvielsestale, da han aksepterte utfordringen om å bli leder for adventistsamfunnets ca. 20 millioner medlemmer, valgte han reformasjon og fornyelse som motto og prioritering. Dette representerer nøkkelord som inviterer til å holde seg til de sannheter og den oppgaven Gud har prioritert. En kristen leder som ikke advarer når fare truer, og som ikke appellerer til omvendelse, endring og lydighet, når bibelsk lære utfordres, er ikke en sann hyrde.

På den årlige høstsamlingen i oktober i år, ved adventistsamfunnets hovedkvarter i Silver Spring, Maryland, USA, kom pastor Wilson med en sterk og gripende advarsel og appell til delegatene fra hele verdensfeltet.

ted wilsonGodt begrunnet hevdet han at djevelen uten tvil er engasjert i et forsøk på å ødelegge adventistsamfunnets brukbarhet og misjon innenfra, og han delte med delegatene flere observasjoner som støttet hans påstand.

Han hevdet at fiendens metoder blant annet inkluderer å trekke oss inn i den økumeniske prosessen, på en slik måte at vi ikke lenger er i stand til å forkynne de sentrale bibelske sannhetene Herren reiste oss opp til å dele med alle.

Han nevnte også den besnærende dragningen mange adventister føler mot den emosjonelle karismatiske forførelsen. Videre henviste han til de interne teologiske angrepene på vår forståelse av Bibelens profetier om endetiden.

Han ba våre ledere fra hele verden om å fornye sitt standpunkt vedrørende de spesielle bibelske trospunktene som har gjort oss til den bevegelsen vi er. Vi må ikke, var hans appell, endre vår tro og lære for å bli populære og «politisk korrekte», når en slik endring tar oss bort fra Bibelens sannheter. Vi må ikke justere vår tro for å unngå å bli upopulære og ikke talt vel om.

Vi må framvise en Kristus-lik holdning i møte med alle, samtidig som vi aldri må gå på akkord med de budskapene Gud kalte oss til å tro, forkynne og leve i samsvar med.

Pastor Wilson minnet om at profetiene i Johannes Åpenbaring kapittel 13, til slutt vil lede til forfølgelse og vedtatt dødsstraff for alle som holder seg til og lever i samsvar med alle Guds bud. Likevel må vi holde fast på Guds lov og ha Jesu tro. Han minnet også om at før denne ytre forfølgelsen kommer, ville djevelen søke å arbeide fra innsiden av i menighetene våre, for å svekke den, bl.a. ved å friste adventister til å tilpasse seg verdens levemåte.

Gang på gang i sin 70 minutters appell, henviste Ted Wilson til Bibelens klare budskap til adventfolket og den veiledning Herren har gitt oss gjennom sine profeter. Han advarte kraftig mot å justere vår teologi, slik at den ikke lenger er tuftet på Skriften. Spesielt advarte han mot tendensen til å forkaste eller nedtone de spesielle sannhetene som har gjort oss til en bevegelse som skal sluttføre reformasjonen.

Pastor Wilson advarte også mot tendensen blant oss til ikke å forkynne noen sentrale bibelske doktriner, for at det skal bli lettere for nye medlemmer å akseptere vår tro og lære. Vi må heller ikke, var hans appell, ødelegge Skriftens budskap ved å benytte filosofiske spekulasjoner som forklaring på innholdet i Guds Ord. Han advarte videre mot den karismatiske utvanningen av evangeliet, hvor det introduseres musikk som primært fokuserer på følelser og rytme, samt på tilbedelsesformer som hyller menneskers opptreden framfor sann tilbedelse av Gud.

Pastor Wilson kommuniserte bekymring på grunn av metoder som sprer spiritistiske ideer, som de siste årene er blitt populære i mange adventistkretser. Han kom også med flere sterke appeller om ikke å være involvert i et ubibelsk økumenisk samarbeid med andre kristne, når de egentlig arbeider for en global verdenskirke. Dette er en djevelsk snare, hevdet han, som forårsaker at vår evangeliske effektivitet nøytraliseres, og at vi begynner å begrense vår klare forkynnelse av sentrale og viktige sannheter.

Wilson advarte også mot at vi inviterer pastorer fra andre kirkesamfunn til å tale i våre menigheter under våre sabbatsgudstjenester. Han så naturlig nok ingen konflikt i denne anbefalingen, og vår selvfølgelige plikt og oppgave om å være åpne, vennlige og imøtekomne med ledere fra andre kirkesamfunn.

rsz_wilson_family_20131

Familien til Ted Wilson ser glade ut på bildet, men mange tragedier som viser Satans angrep, har vært tøffe å komme igjennom. Mange opplever det samme i disse dager. Men Gud er større og mismot skal ikke prege Guds barn. Han har kontrollen.

Han appellerte til adventister om å holde seg langt vekk fra alt som kan underminere eller tåkelegge vår spesielle og gudgitte tro. La oss ikke bli fristet til å blande oss med den generelle kristenheten for å bli akseptert av dem. La oss ikke begynne å forkynne «billig nåde» som tar oss vekk fra sannheter som var årsaken til at Gud reiste opp vår bevegelse.

4 Responses to “En advarsel og appell fra adventistsamfunnets verdensleder”

 1. Lennart Ims
  February 24, 2015 at 07:12:39 #

  Godt å høre de tydelige røstene igjen, spesielt godt å høre at en så utsatt person som verdenslederen snakker om den sanne helliggjørelsen av Guds folk – å skille seg av med verden. Det som karakteriserte samfunnet tidligere, men som har stilnet hen under tilropet fra forlokkende kvinner, er motet til å tale det Guds Ord sier, uavhengig av hvordan mottakeren liker det eller ikke.

 2. Carl Waylon Nelson
  March 2, 2015 at 19:18:29 #

  Å forkynne det skarpe irettesettende budskapet er ikke populært i SDA. Mange velger heller å gå på kompromiss med Guds ord, og mange velger å innta en nøytral instilling. Men det er veldig bra å se at Ted Wilson sier det som det er.

 3. ove k lillemoen
  October 6, 2015 at 23:59:31 #

  Godt å lese, men samtidig sårt. Et rop fra en på utsiden er: For all del, hold fast på det dere har så ingen må ta kronen fra dere. Flytt ikke de gamle grensesjell. Hold for all del fast på de grunnleggende verdier og rop dem ut. Det gjelder liv og død!

 4. Lise
  January 17, 2016 at 19:43:12 #

  Skulle det være så flott som dere gir uttrykk for, hvorfor skjer da dette?
  https://www.youtube.com/watch?v=meBNma0StNI&list=PL2tfOZQYrzatqRhVSIHy2bQ-CX7WgMu9G

Leave a Reply