Bibelstudium om tilgivelse

Hva slags, når og hvordan?

 

En bibelsk oppfordring:

Efes. 4: 32 Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

 

Å påkalle Herrens navn er ikke bare å rope på han, men å be om tilgivelse. Han kom for å «frelse sitt folk fra deres synder.»

Ap.gj.22:16 Og nå, hva venter du på? Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du påkaller Herrens navn. »

 

Hva er Herrens navn?

Matt.1:21 Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder. » (Yeshua = Herren frelser)

15193306_lDet er ikke en synd Han ikke kan tilgi

Ap.gj. 10:43 Om Ham vitner alle profetene at hver den som tror på Ham, skal få syndenes tilgivelse ved Hans navn. »

 

Omvendelse er å bekjenne, angre og vende seg bort i fra:

Mark.1:4 Johannes sto fram og døpte i ødemarken. Han forkynte omvendelsens dåp til syndenes tilgivelse.

 

Ap.gj. 2:38 Da sa Peter til dem:«Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.

 

Rom.6:4 Vi ble altså begravd med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.

 

2.Kor.5:17 Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.

 

Hva ville Jesus at skulle bli forkynt for alle?

Luk. 24:47 … og at omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes i Hans navn for alle folkeslag.

 

Maria Magdalena trengte tilgivelse og fikk det:

Luk. 7:47-48   Jeg sier deg: Hennes synder, de som er så mange, er henne tilgitt, derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite.»

Så sa Han til henne: «Dine synder er deg tilgitt. »

 

David trengte tilgivelse og fikk det;

Salm.40:2-4 Jeg ventet og ventet på Herren. Og Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.

Han dro meg opp fra den grusomme avgrunnen, ut av den gjørmete leiren. Han satte mine føtter på klippen, og trygget mine skritt.

Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud.

 

Paulus trengte tilgivelse og fikk det, et eksempel for oss alle:

1.Tim. 1:15-16 …..at Kristus Jesus kom inn i verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men av denne grunn fikk jeg miskunn, for at Jesus Kristus først kunne vise all tålmodighet på meg, som et forbilde for dem som skal komme til å tro på Ham til evig liv.

 

På samme måte som Gud er langmodig og tålmodig må vi også være det:

Matt. 18:21-22  Da kom Peter til Ham og sa: «Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Så mye som sju ganger? »

Jesus sa til ham:«Ikke så mye som sju ganger, sier Jeg deg, men så mye som sytti ganger sju.

Matt. 6:12 Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

 

For at vi selv skal få tilgivelse, må vi bekjenne våre synder

1.John 1:9 Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.

 

Jesus er vårt eksempel, etter å bli hengt på et kors sa han:

Luk.23:24: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.»
Jesus sa at å tilgi andre var en betingelse for selv å bli tilgitt:

Matt: 6:14-15 For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere.

Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser.

 

Mark. 11:25 Og når dere står og ber, hvis dere har noe imot noen, så tilgi ham, slik at deres Far i Himmelen også kan tilgi dere overtredelsene deres.

 

Hvis det oppleves tungt, vil vi få den hjelp vi trenger

1.Kor.10: 13 Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det.

 9323028_m

Noen tror kanskje at alle andre synder og at de selv ikke har noe å beklage, men Bibelen sier noe annet:

Rom. 3:23 for alle har syndet og mangler Guds ære.

 

Offer for selvbedrag?

1. Joh.1:8 Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.

Synd mot andre skal ikke holdes for deg selv. Vi må bekjenne den og be om tilgivelse.

Jak. 5:16 Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft.

Jak.2:8 Hvis dere virkelig oppfyller den kongelige loven etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere det rette.

.
Å tilgi er å elske, slik vi tilgir våre barn som vi elsker:

John 13:34 Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.

Joh. 3:16 For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Jesu død ga oss tilgivelsen.

Matt. 26:28 For dette er Mitt blod, den nye pakts

blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.

 

Dette gav oss ikke frihet til å synde, men hjelp til å gjøre Hans vilje

Matt 7:21-23 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre,» skal komme inn i Himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje.

Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn? »

Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet! »

Matt.6: 24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.

Slik vi renser et sår slik at det kan begynne å gro og helbredelsen komme:

Gal. 3:27 For så mange av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.

2. Kor 7:1 Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kjøtt og ånd, og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.

 

Frelsen redder oss fra den andre død; ildsjøen og evig fortapelse.
Rom. 6:23 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Åp.7:17  For Lammet som er midt foran tronen, skal vokte dem og lede dem til levende vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. »

Åp. 21:8  Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnere skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død. »

Åp. 20:14-15  Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den annen død. Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets Bok, ble kastet i ildsjøen.

Åp. 21: 3-5  Og jeg hørte en høy røst fra Himmelen som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.

Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte. »

Så sa Han som satt på tronen: «Se, Jeg gjør alle ting nye. » Og Han sa til meg: «Skriv, for disse ord er sanne og troverdige. »

 

 

Tags: , , , , ,

One Response to “Bibelstudium om tilgivelse”

  1. Carl Waylon Nelson
    June 29, 2014 at 02:13:59 #

    AMEN!

Leave a Reply