Er timen for Guds dom begynt?

Artikkel nr. 3 i serien: Hvor er du Gud?

I de foregående to seksjonene av denne artikkelserien, har vi sett at lovene Gud ga gjelder alle mennesker til alle tider. Det var bare lovene, som hadde å gjøre med offerseremoniene, som ble avsluttet ved Jesu død, siden de bare pekte fram til det sanne offerlammet.

375px-John_Martin_-_Sodom_and_Gomorrah

Gud ødela byene Sodoma og Gomorra på Abrahams tid.

Vi så også at Gud, i gammeltestamentlig tid, ofte straffet eller utryddet dem som ikke ville følge hans lover for trivsel og bekyttelse for seg selv og andre. De ble gitt en mulighet til å omvende seg, men de måtte selv velge om de ville samarbeide med Gud.

Når de ikke ville vende om, måtte Gud til slutt ødelegge dem, for å hindre at de påvirket alle til å opponere mot Skaperen og livgiveren, slik at synd og umoral til slutt ble alles ruin og død.

Bibelen forteller at ingen som elsker å gjøre gale ting og hater Gud og hans prinsipper, kan være med til himmelen når Jesus kommer igjen for å hente dem som tror på Ham. Men de som ber om å få sine synder tilgitt og tar imot hans hjelp til å bli ledet av Ham, har valgt selv å ønske å bli med.

 

Guds Ord profeterer også at både denne ondskapens verden og mennesker som tar del i verdens synd, vil bli ødelagt før alt er slutt her nede. Men Gud ønsker å vekke opp så mange som mulig til å oppgi sin opposisjon mot Herren. Gud elsker alle og søker å motivere mennesker til å velge å samarbeide med Skaperen og livgiveren. Mal 3:17, Je. 43:1

C 7 freeBibleImagesHerren sendte plager over Egypt, for å motivere farao til å gi Israelfolket sin frihet. Kongen nektet å gi seg, før syv forferdelige plager hadde rammet landet og folket. Etter hver av plagene fikk kongen en ny anledning til å endre mening. Hensikten med disse straffedommene var å motivere kongen til å lyde Gud og la Israelfolket reise.
  

Men også til sitt eget folk lovet Gud å sende plager og vanskeligheter, kalt forbannelser, hvis de var ulydige og ignorerte hans lover. Igjen var hensikten å vekke dem opp til å forstå sin situasjon så de kunne omvende seg og bli lydige. Siden Gud respekterer alles frie vilje, kunne han ikke tvinge dem, men prøvde å nå deres motivasjon, ved at han fratok dem privilegier og goder som hadde stor betydning.

C 9 captured jews

At israelittene i gamme tid ble bortført i fangenskap, er vel dokumentert i historien. Her er det assyrerne som tar store deler av dem til fange.

 De fikk vite at Gud ville sende pest og sykdom hvis de valgte å være ulydige og kopiere avgudstilbedelsen til de andre folkeslagene.

Han ville hindre nedbør slik at det ble tørke og hungersnød.

Han ville til og med sende fiender inn i landet, som ville ta dem til fange og til slutt gjøre dem til slaver.

Men det var ikke bare over Egypt og Israelfolket Gud ville sende plager fordi de ignorerte Guds lover. Bibelen forteller at han også i den siste tid, vil søke å vekke opp mennesker ved å sende plager, for å motivere så mange som mulig til å innse at Guds prinsipper ikke kan brytes uten konsekvenser.

Jesus selv forteller oss i evangeliene at både pest og katastrofer vil ramme jorden like før Jesus kommer igjen. «Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder», Matt. 24:7. Ja det er beskrevet som kjennetegn på at Jesus står ved døren; Jordskjelv, stormer og pest og at evangeliet skal nå hele verden.

I Bibelens siste bok, i Johannes åpenbaring, får vi vite at før Jesus kommer igjen, vil lignende plager som rammet Egypt, også komme over jorden, på grunn av menneskers ugudelighet.

C 8 FreeBibleImagesEr det Gud som sender alt dette direkte? Bibelen er noen ganger tvetydig i sin beskrivelse av hvordan dette skjer. Det kan være forutsigelse mer enn forutbestemmelse noen ganger. Vi vet fra Jobs bok i det gamle testamentet at Satan ga Job alle plagene, men ved at Gud tillot det og da tar Gud også ansvaret. I fortellingen fra Moses i Egypt, leser vi et sted at Gud forherdet faraos hjerte, et annet sted står det at han selv forherdet sitt hjerte. En forsker har også vist at plagene i Egypt kan komme som en konsekvens etter hverandre, en etter en. Naturkatastrofene i endetiden kan muligens være forårsaket av mennesker eller djevelen selv, men Gud har tillatt at det skjer.

Mye av det som skjer oss i dag, er konsekvensene av egne eller andres valg. Vi kan vanskelig skylde på Gud. Men Gud kan beskytte oss slik han faktisk lover flere steder i Bibelen f.eks. i salmene 91. De siste syv plager skal heller ikke ramme de som holder seg tett til Guds veiledning i den siste tid. Disse siste plager blir også kalt vredens dag flere steder i Bibelen.

En fin tanke fra den kristne bibelgranskeren og forfatteren E.G.White, minner oss på at disse straffedommene til å begynne med vil komme i mindre porsjoner, ulike steder i verden, og være blandet med Guds nåde. Noe som betyr at plagene vil ha til hensikt å vekke mennesker opp før det er for sent, slik at de kan omvende seg. Derfor må de oppfattes som et uttrykk for Guds kjærlighet, siden han ikke ønsker at noen skal gå fortapt, men velge å vende seg til Hc11 peopleerren og omvende seg.

Når alle som vender seg til Gud for å få tilgivelse for sine synder og motta himmelsk kraft til lydighet mot Guds lover, er skrevet opp i livets bok, vil plagene falle uten nåde. MEN disse straffedommene vil da ramme mennesker og systemer som til tross for Herrens appeller, likevel velger å trosse Skaperen og fortsette på sine egne veier.

En kort gjennomgang av de siste 7 plagene:

19.Illustrasjon: En arm eller kropp full av byller.

C 19 Hemorrhagic-Fever-EbolaI Johannes åpenbaring kapittel 16, blir de syv siste plagenes innhold beskrevet.

Den første plagen er grusomme sår og byller som rammer menneskene som aksepterer gjerningene til dyrets bilde og selv tar dyrets merke. Dette som vil lede dem til direkte å bryte Guds egne bud. Det kan kan ligne Kopper, Ebola eller den antibiotika restistente kjøttende bakterien som nå er i frammars. Eller kanskje er det en helt ny virus eller bakterie som vil dukke opp?

Den andre plagen forårsaker at vannet i havet blir som blod og alle fisker og havdyr omkommer.C 32 rødt hav

Den tredje plagen gjør at også elvene og vannkildene blir til blod eller blir røde som blod.

Den fjerde plagen skaper en veldig hetebølge fordi solens intensitet øker voldsomt.

Den femte plagen rammer «dyrets trone» og denne maktens hovedkvarter, som blir rammet av et stort mørke og innbyggerne får smertefulle sår.

Den sjette plagen inneholder flere hendelser. Djevelen og hans samarbeidspartnere, som er institusjoner, politiske retninger, falsk kristendom og sentrale influensere, til å motarbeide Herrens lover, og alle disse Guds fiender vi samle seg til en siste krig mot Skaperguden.

Den syvende og siste plagen, rammer verden like før Jesus kommer igjen, og vil blant annet forårsake enorme naturkatastrofer og det største jordskjelvet som noen gang har rammet jorden. Babylon vil ødelegges.

 Er plagene blandet med Guds nåde er i ferd med å falle nå? La oss se på de rapporter som finnes av slike katastrofer i dag.

Mange kristne tror at noe av det som akkurat nå skjer ulike steder på kloden, kan være den nevnte forsmaken på disse straffedommene, og representere plager i mindre målestokk, blandet med Guds nåde, nettopp for å vekke oss opp.

C 30 Covid-hospital20200422

Det har vært flere pandemier i jordens historie og det er varslet av Jesus selv at det skulle kommer pest like før hans gjenkomst. Kan Covid 19 være en begynnelse av den store pesten i den første plagen? Vi har i allefall fått en test på hvordan det vil bli da.

En rapport viser faktisk av 2/3 av alle amerikanere, som bekjenner seg til å tro på Gud, mener at bl.a. den globale Corona pandemien, kan være en slik forsmak og ha til hensikt å vise at det er en Gud som står over alt og alle, og han ønsker å invitere oss mennesker til å velge å følge hans råd og anbefalinger og avstå fra et syndig liv. Pandemier har jo rammet jorden flere ganger og endret mye av jordens normale liv. Svartedøden som den største, svekket både kirkemakt og statsmakt og tilliten til deres ledelse.

Spesielt tankevekkende er muligheten for at denne epidemiens årsak kan være at mennesker har ignorert de veldig spesifikke lovene om hvilke dyr vi ikke skal benytte som føde.

Å kalle denne lunge-virus pandemien, en vanlig influensa, som overraskende mange gjør, blir ganske problematisk. Bare i USA, er i skrivende stund skal det i USA alene være 628.000 døde, og glem ikke at de fleste av dem hadde trolig i løpet av sine liv, opplevd mange vanlige og omtrent «årlige» influensaepidemier, som rammer mange land på høsten eller tidlig vinter.

covidDet er faktisk en stor mulighet for at denne epidemien kommer som et forsøk på å vekke oss opp og søke Gud før det er for sent.

Noen av Guds tidligere straffedommer over folkets ulydighet, var både «betennelse», «pest» og «høy feber», 5. Mos. 28:15-21. At Coronaepidemien og lungebetennelsen den inkluderer, møter disse tre symptomene er godt kjent.

C 49 n FloridaMen det er også andre observasjoner som kan tyde på at noen av plagene Bibelen nevner, allerede nå, men i mindre målestokk (med nåde) rammer verden, og er ment å hjelpe oss til å våkne opp og ta Skaperguden på alvor. Her er noen indikasjoner og eksempler.

En nåtidsobservasjon som har forbløffet mange bibelstudenter, er at naturfenomenene nevnt i både den andre og tredje plagen, om rødt hav hvor fisker og havdyr dør, nå er å observere ulike steder på jorden.

Rødt hav kan ikke alltid forklares:C 37 Red Ocean france C 40 b Sidney-Australia C 43b TurkeyLake C 49 m redSeaChina

 

 

Dødefisk og havdyr kommer det oftere og oftere rapport om:

C 34 dead fish australia C 36 SealDeath C 38 russlandmarinedead C 40 a Dead fish Kuwait C 44 h Hellas lake C 43 a Fishkill2 Irak C 49 a dead fish Africa

 

 

En massedød av havdyr skjedde for ikke lenge siden utenfor en russisk halvøy. (The Kamchatka Peninsula), på østkysten av Russland. 95 % av alt levende i havet der døde på en uforklarlig måte. Gigantiske blekksprut, seler og krabber er blant de døde havdyrene. Funnet ble rapportert den 16 oktober 2020.

Forskere spekulerer i årsaken til mange av disse observasjonene. En rapport sier: «Det du har her er en biotisk (bakteriell infeksjon) og en abiotisk (økning i temperatur) utfordring som skjedde samtidig. Det er mulig at infeksjonen senket den termiske toleransen til fisken, og dette resulterte i antall dødeligheter … men det er absolutt svært lite sannsynlig at det var temperatur alene».

C 49 f Red river canada ELVER OG VANNKILDER:C 49 eRED RIVERNorthamptonUK

Men i tillegg til rødt hav, som Bibelen sier er knyttet til den andre plagen, vil den tredje plagen bli at «elvene og vannkildene ble som blod». Kan det være at også denne plagen har begynt i liten målestokk og som en forsmak, med nåde, for å vekke opp mennesker?

C 44 Yangtze Kina C 47 indonesia-river-turns-blood-red C 47 Malaysia C 48 A-River-in-France-turned-completely-Red-1 C 48 Nederland C 48 Russia C 49 b Bangla Desh C 49 c Libanon C 49 d RedRiverPeru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi går videre til den fjerde plagen, som er en hetebølge og det står at solen skal brenne mennesker. Kan vi tillate oss å tenke at også denne plagen, vel og merke som en forsmak og med nåde, kan registreres i vår tid? Bibelen er full av metaforer i sitt språk og at at solen forårsaker en brenning av mennesker, kan også ses i form av den tørke som en intens varme skaper. Skogbranner herjer som et resultat av intens varme og tørke. Kilometervis av trær brennes opp, men også liv og eiendom går tapt i titalls land.

51.Illustrasjon: Nordlige del av kloden.

Mange land har rapporterer om varmerekorder. Juli 2020 var den varmeste måneden noen gang målt på den nordlige halvkule. Dette året ble det også registrert tre måneder med rekordvarme, både januar, mai og september. Det hevdes også at året 2020 var den varmeste for hele planeten siden målinger begynte i 1880. Både i Australia og i flere stater i USA er det satt heterekorder i 2020 og 2021.

varmerekord2021 hetebølge 0811sicilyhottest europe3 Når vi kommer til sommeren i 2021, kan vi igjen lese om rekordvarme i mange deler av verden bl.a. USA og Middelhavlandene.

Grønland og Antarktisk smelter. I Sibir har det aldri vært varmere enn nå og permafrosten tiner.

Også i deler av Nord-Afrika og Tibet var det også unormalt høye temperaturer.

Hvis det vi registrerer er en forsmak på plagene som etterpå vil ramme jorden med full styrke, vet likevel ingen av oss på hvilken måte Gud sørger for at denne temperaturøkningen skjer. Om han lar de kjente klimaforandringene alene forårsake det vi observerer eller om han griper inn på overnaturlig måte, kan ingen av oss reelt vite. Men er det forutsagt er det svært lite vi kan gjøre.

Femte plagen er: Mørke.  Et mørke som spesielt vil ramme Dyrets rike. Det kan tolkes som et åndelig mørke, men det har vi sett mye av gjennom hele historien. Mørket beskrevet her må være mer spesielt og det indikeres som en plage.

C 59 a Dark day in RussiaKan vi se noen eksempler på et slikt bokstavelig mørke?

Russere ble forbløffet da dagen uforklarlig vendte seg til natt over et område større enn Storbritannia forrige uke, skrev avisene i juli 2018. Himmelen ble svart over et stort område i det sentrale Russland … og ingen kan gi noen forklaring på hva som skjedde. Både lokalbefolkningen og tjenestemenn ble forvirret av mørket som plutselig falt på den sentrale Yakutia-regionen. Det kom ikke med en gang, men vokste gradvis. Solen var borte fra 11.30 til 14.00.

Noen ganger finnes det en forklaring på slike mørke dager. Særlig etter skogbranner med aske som legger seg over nærliggende områder som på bildet i Sao Paulo Brasil.

I Russland var det derimot ingen tegn på skogbranner i nærheten av dette området.

Mange anklager Gud for å ikke gripe inn når denne verdens tragdier utspiller seg. Når han nå endelig griper inn, vil mange anklage han for det også. Men denne jorden har fått sin tilmålte tid og en dag vil Gud gjenopprette rettferdighet og fred.

–        For utviklingen av de neste og siste plagene, se neste artikkel i denne serien – .

Bibelvers:

Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd, deg nærmer det seg ikke.

Du skal bare se på med dine øyne, og se de ugudeliges lønn.

Du har gjort Herren, Han som er min tilflukt, ja, Den Høyeste, til din bolig.

Derfor skal ikke noe ondt ramme deg, ingen plage skal komme nær ditt telt.

Salme 91:7-10

  «Si til dem: Så sant jeg lever sier Herren, Israels Gud, jeg ønsker ikke den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd», Esek. 33:11

Jeg kaller i dag himmelen og jorden til vitner mot dere: Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at både du og dine etterkommere skal få leve. 5.Mosebok 30:19

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply